Setva kukuruza

04.04.2007. | Poljoprivredni list | Poljoprivredni list

 

Ispitivanje klijavosti semena kukuruza

Jedan od uslova za dobijanje visokih i stabilnih prinosa je i kvalitet semena. Seme mora ispunjavati norme koje propisuje zakon i to: klijavist min 90%, vlaga max. 13%. Pesak se koristi veoma cesto kao podloga za ispitivanje klijavosti, jer obezbeduje prirodan rast ponika. Seme se stavlja na sloj vlažnog peska i pokrije slojem istog peska debljine 1 do 2 cm i svakodnevno se proverava njegova vlažnost. Posuda u kojoj se naklijava seme na dnu mora da ima otvore (rupe) da bi suvišna voda mogla da otekne. U prostoriji u kojoj se vrši naklijavanje semena, temperatura mora da bude 20-25°C. Posle sedam dana odreduje se procenat klijavog semena. U klijavo seme se ubrajaju samo tipicni ponici, dok se atipicni ponici ne mogu ubrojati, jer u poljskim uslovima nece dati tipicnu biljku.

Sklop u zavisnosti od gustine u redu (rastojanje izmedu redova 70 cm)

Osnovni uslov visokog prinosa kukuruza je ostvareni sklop, broj isejanih zrna i njihov raspored. Da bi se obezbedio odgovarajuci sklop po nicanju (broj izniklih biljaka po jedinici površine) važno je posejati seme na odgovarajucu dubinu, kako bi seme došlo u sloj vlažnog zemljišta. Dobro poznavanje, pravilno podešavanje i korišcenje sejacice u setvi, obezbedice dobar sklop i ujednacen usev po nicanju, što je osnovni preduslov visokog prinosa. U setvi kukuruza i drugih širokorednih kultura koristi se više tipova mehanickih i mehanicko-pneumatskih sejalica. Od mehanickih sejalica najviše je u praksi zastupljena sejalica sa horizontalno postavljenom setvenom plocom, i to kao dvoredne ili cetvororedne. Ovom sejalicom može se ostvariti kvalitetna setva kukuruza uz uslov da se obrati pažnja na sledece:
- Setvene sekcije moraju biti simetricno postavljene na ramskoj konstrukciji. Nagazne tockove treba podesiti da gaze po sredini ulagaca semena. Pri postavljanju pogonskog lanca obratiti pažnju da su pogonski lancanik, zatezac i gonjeni lancanik simetricno postavljeni da u toku rada ne bi dolazilo do spadanja lanca.
- Pre setve, pri postavljanju setvenih ploca treba prekontrolisati ispravnost brisaca viška zrna, izbacivaca i opruge. Brisac mora celom površinom nalegati na površinu setvene ploce. Neispravan brisac i izbacivac semena mogu biti uzrok setve duplih zrna ili praznih mesta i pored dobrog izbora setvene ploce. Pri postavljanju setvenih ploca obratiti pažnju da ispod ploce ne ostane zrno u prorezu slepe ploce koje može ometati rad setvenog aparata. Razmak izmedu zrna u redu zavisi od željenog broja posejanih zrna po jedinici površine, a odreduje se na osnovu biološkog zahteva odredenog hibrida. Broj posejanih zrna treba da je veci za 10-12% od željenog broja izniklih biljaka. Kod pripreme sejalice najvažnije je izvršiti pravilan izbor setvene ploce, jer je to osnovni uslov preciznosti rada sejalice. Sejalica je opremljena sa 8 garnitura setvenih ploca. Za odredivanje pravilnog odnosa izmedu krupnoce i oblika semena i velicine otvora na setvenom aparatu, najpouzdanije je da se izvrši setvena proba. Za orijentacioni izbor setvenih ploca najbolje je izabrati iz semena najkrupnije zrno. Postavljanjem zrna u otvor setvene ploce ono ne sme biti ni suviše labavo niti suviše stisnuto. Nakon izbora setvene ploce treba prakticno izvršiti proveru. Setvena proba se vrši kada je sejalica u transportnom položaju i to na sledeci nacin:
U zavisnosti od broja zuba lancanika na osovini tocka sejalice i lancanika na osovini setvene ploce utvrditi prenosni odnos, tj. koliko se setvena ploca okrene za jedan pun okretaj tocka sejalice. Na osnovu toga, okretanjem tocka sejalice za 10 ili 20 okreta treba da dobijemo onoliki broj isejanih zrna kukuruza koliko se setvena ploca okrenula, pomnoženo sa brojem otvora na setvenoj ploci.

Ukoliko u probi dobijemo veci ili manji broj zrna treba probu ponoviti sa drugom setvenom plocom sa vecim ili manjim otvorima sve dok se ne dobije tacan broj isejanih zrna. Ukoliko se u setvi koristi nekalibrirano seme ovakvom proverom ne dobijamo zadovoljavajuca rešenja izbora setvene ploce. Zbog toga je preporuka da se pri setvi napune kutije za seme, ali da se nikada ne poseje sva kolicina semena. Kada u kutijama za seme ostane jedna cetvrtina kolicine semena to seme treba isprazniti iz kutije u poseban džak i nasuti drugo seme. Ovo ponoviti i sa ostalom kolicinom semena.

Zbog stresanja u radu krupnije seme izade na površinu, a dole ka setvenoj ploci dolazi sitnije seme. Posle isejavanja sve kolicine semena po ovom principu treba zameniti setvenu plocu sa svih setvenih sekcija, uzeti odgovarajucu sa vecim otvorima i izvršiti setvu odvojenog krupnijeg semena.
Od pneumatskih sejalica najveci procenat su sejalice sa usisnom vazdušnom strujom (sa podpritiskom).
Pri radu sa sejalicom sa podpritiskom potrebno je izabrati setvenu plocu sa odgovarajucim brojem otvora i promerom otvora na istoj u zavisnosti od semenskog materijala i željenog rastojanja zrna u redu.

Za precizan rad potreban je odgovarajuci broj obrtaja motora traktora u granicama preko 1600 o/min. Prema krupnoci i obliku zrna mora se obratiti posebna pažnja brisacu viška zrna koji mora biti tako podešen da na otvoru setvene ploce ostane samo po jedno nalepljeno zrno. Pri postavljanju setvene ploce ista se mora okrenuti da mešaci budu okrenuti ka sanduku odakle dolazi seme. Setvena ploca mora dobro da leži kako ne bi došlo do pucanja osiguraca u sistemu pogona, te da se ostvari dobro zaptivanje na plasticnom prstenu usisne komore. Pri regulisanju prenosa pogona obratiti pažnju da gornji lancanik, zatezac i donji lancanik budu u pravcu, da ne bi došlo do spadanja lanca sa veceg lancanika na manji, koji ce rezultirati drugaciji razmak zrna u redu. Na osnovu broja otvora setvene ploce i odabrane kombinacije lancanika vršimo izbor rastojanja zrna u redu.

U zavisnosti od dubine setve potrebno je podešavati nagazne tockove tako da je delovanje sile tocka u zoni zrna. To znaci da kod plice setve nagazni tockovi treba da su primaknuti, a kod dublje setve razmaknuti.

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/