Specifičnosti setve povrća i kriterijumi za izbor sejalice

06.06.2008. | Lutz Damerow, Miodrag Konstantinović, Institut za | Agronomska revija

Specifičnosti setve povrća
i kriterijumi za izbor sejalice

Lutz Damerow, Miodrag Konstantinović, Institut za poljoprivrednu tehniku, Bonn
konstant@uni-bonn.de, www.landtechnik.uni-bonn.de

Prošlog proleća u vreme setve, tačnije u prošlogodišnjem broju 3/06, predstavljeni su opšti kriterijumi za izbor sejalica za preciznu setvu . Tada je akcenat bio na sejalicama za ratarske kulture, a izabran je kukuruz i predstavljene su tri četvororede pneumatske sejalice. U ovom članku je obrađena mehanizacija za setvu povrća koja ima mnogo zajedničkih tačaka sa uobičajenim sejalicama, i bar isto toliko posebnosti .

Intenzivna proizvodnja

Proizvodnja povrća je intenzivna grana biljne proizvodnje .Intenzitet proizvodnje se izražava veličinom prinosa po jedinici površine , ostvarenim profitom i učešćem ljudskog rada. Tako, na primer, njivska proizvodnja povrća može da donese i 10 puta veći prihod u odnosu na proizvodnju pšenice , dok je u slučaju proizvodnje u zaštićenom prostoru to i preko 200 puta. Sa druge strane potrošnja kvalitetnog povrća u EU raste. Takvo povrće ima veoma visoku cenu , pogotovo u zemljama kao što je Nemačka, gde zbog klimatskih specifičnosti nema mnogo mogućnosti za uspešno gajenje većine vrsta povrća .

Precizna setva

Preciznom setvom postiže se ujednačen sklop , rast i razvoj biljaka, a time i viši prinos. Preciznost se ogleda u ostvarivanju zadatog međurednog razmaka , razmaka semena u redu, dubine setve, debljine prekrivača , odnosno zemljišnog sloja iznad semena, kao i uspostavljanja prisnog kontakta između semena i zemljišta u brazdici , čime se nicanje može podići i za 10%.

Specifičnosti setve povrća proizilaze iz karakteristika gajenih kultura, kako u sklopu biljaka, tako i semenu:
a) Sklop useva
- međuredni razmak
- razmak između semena/biljaka u red u
- setvena norma
b) Karakteristike semena
- veličina/krupnoća semena
- geometrija semena
- masa 1000 zrna
c) Klijavost semena
(kreće se od 50 do 95%, a kod lekovitog bilja ona je ponekad samo 20%). Kod niske klijavosti besmisleno je koristiti sejalicu za preciznu setvu .

Geometrija semena najviše utiče na izbor sejalice. Postoje dve podele semenskog materijala:
a) Stepen dorade semena
- nekalibrisano seme - očišćeno seme (samo pneumatske sejalice)
- kalibrisano seme - bolja klijavost od nekalibrisanog , ali i viša cena (mehaničke i pneumatske sejalice)
- pilirano seme - seme obloženo masom koja obično sadrži đubrivo i zaštitna sredstva (ujednačena veličina olakšava izdvajanje u setvenom aparatu)
b) Krupnoća semena
- sitno seme (maksimalni prečnik 5 mm) i
- krupno seme (prečnik veći od 5 mm)

Vrste setve povrća

a) redna setva - u nekim slučajevima meša se seme sa peskom , što uzrokuje neujednačen razmak semena u redu.
b) precizna setva - pojedinačno ulaganje semena
c) kućična setva - dva do četiri semena, najčešće se koristi kod niske klijavosti semena.

Vrste sejalica

a) Mehaničke sejalice služe, po pravilu , za setvu krupno zrnog semena, kao što su grašak, pasulj... Seme mora biti kalibrisano, što u određenoj meri poskupljuje proizvodnju. Mehaničke sejalice se prema vrsti setvenog aparata dele na sejalice sa setvenom pločom , sejalice sa trakom i sejalice sa točkom i lopaticama.
b) Pneumatske sejalice koriste se za sitnije seme koje ne mora da bude kalibrisano . Ove sejalice se prema načinu izdvajanja semena dele na: sejalice sa potpritiskom i sejalice sa natpritiskom (retko se koristi za povrće) .

• Tabela 1. Karakteristike semena , norme setve i debljina pokrivnog sloja zemljišta u preciznoj setvi povrća
• pretežno; O delimično; N normalno seme
*Visina pokrivača je kod piliranog semena približno 10 mm manja.

Tabela 1.

• Tabela 2. Sklopov useva i vrste žetve/berbe vrste povrća
prva brojka predstavlja razmak između redova, a druga razmak u redu, slovo R predstavlja setvu u redove.

 Tabela 2.

U tabelama 1.i 2. prikazane su karakteristike semena, norme setve i debljina sloja zemlje koja pokriva seme pri preciznoj setvi, kao i podaci o sklopovima useva i karakteristikama žetve za razne vrste povrća . U tabelama se nalaze podac za odabrane vrste povrća , koje su najatraktivnije na nemačkom tržištu i koje su uglavnom poznate u našim krajevima , te se sa više ili manje uspeha mogu gajiti i u našim uslovima .

Princip rada precizne sejalice

Slika 1.

Slika 1. Princip rada setvene jedinice na primeru pneumatske sejalice za preciznu setvu Miniair, firme Kverneland

Postupak precizne setve može da se podeli u 5 faza: krčenje/ravnanje površine , konsolidacija površine predsabijanjem, povlačenje brazdice i spuštanje semena, utiskivanje semena u brazdicu i njeno zatvaranje i sabijanje zemlje oko semena. Sejalica na slici 1 i princip rada njenih delova detaljno su opisani u članku „ Kriterijumi za izbor sejalice za preciznu setvu" u broju 3/2006 i ovde će biti napomenute samo najvažnije funkcije pojedinih delova, prema uprava navedenim fazama.

Prvo deo koji dolazi u kontakt sa površinom koju treba posejati je ravnalo i to je jedan opcioni deo. Iza ravnala se nalazi pritiskač koji služi da konsoliduje površinu pred sabijanjem i obezbedi uspešno i precizno otvaranje brazdice. Sledeći korak je povlačenje brazdice i ubacivanje semena u brazdicu koju formira otvarač brazdice . Setveni aparat ima funkciju preciznog zahvatanja semena, njegovog transporta i izbacivanja u pravo vreme na pravo mesto.

Bilo da je sejalica pneumatska ili mehanička, potrebno je voditi računa o fleksibilnosti rada setvenog aparata u smislu variranja rastojanja semena u redu, ali i mogućnosti podešavanja međusobnog rastojanja između redova. Ovo je posebno interesantno za setvu povrća , gde su semena često veoma sitna, a rastojanja ponekad veoma mala, videti tabele 1. i 2. Razlog za oprez je najpre cena dodatnih / specijalnih delova, koja može da bude vrlo visoka u direktnom poređenju sa cenom samog setvenog aparata, uz napomenu da je ponekad sejalicu tehnički nemoguće prilagoditi potrebama setve pojedinih vrsta povrća.

Za uspostavljanje prisnog kontakta između semena i zemljišta zaduženi su točkovi -utiskači semena.Uloga zatvarača brazdice je veoma važna jer je svakom semenu potrebno obezbediti jednake uslove za nicanje. U ovom slučaju je to debljina sloja iznad semena.Nakon pokrivanja semena potrebno je obezbediti pritisak i povoljnu strukturu zemljišta i sa gornje strane semena.Za te potrebe se koriste razne forme pritiskača u obliku točkova i diskova.

Specifičnosti konstrukcija
sejalica za povrće

A) Mehaničke sejalice

Na slikama 2,3 i 4 prikazane su tri mehaničke sejalice kod kojih su primenjena tri različita načina izdvajanja-zahvatanja semena. Ovde prikazane konstrukcije služe za ilustraciju šarolikosti rešenja mehaničkog izdvajanje semena i postoji mnogo izvedbi preciznih sejalica za povrće koje predstavljaju varijante ovih principa.

• Slika 2. Šema i fotografija najvažnijih delova mehaničke sejalice sa nagnutom pločom firme Eckstein.

Slika 2A
Slika 2B

• Slika 3. Šema i fotografija najvažnijih delova mehaničke sejalice sa trakom, serija 800 firme Stanhav (www.stanhay.co.uk)

Slika 3A
Slika 3B

• Slika 4. Šema i fotografija najvažnijih delova mehaničke sejalice sa točkom sa lopaticama-kašikama firme Nibex

Slika 4A
Slika 4B

a)Sejalice firme Eckstein(Ekštajn)
Na slici 2 prikazana je setvena jedinica firme Eckstein(Ekštajn) u kojoj je za izdvajanje pojedinačnog semena zadužena nagnuta setvena ploča pod 40° Seme upada pod uticajem zemljine teže u rupe na ploči,a iz rupa se seme izbacuje četkama. Na fotografiji desno je setvena ploča A izrađena u obliku spiralnih žljebova koji na svom kraju imaju rupe i predviđena je za krupnije seme-pasulj,na primer.Izbacivač-četka je na slici obeležena sa B.Nedostatak ove izvedbe je mogući lom semena,jer se tokom obrtanja ploče seme u ploči u jednom momentu nađe iznad otvora, i u tom momentu mora da propadne na dole.Ukoliko se to ne desi dolazi do oštećenja semena presecanjem/zasecanjem,što automatski znači smanjenje klijavosti.Sledeći nedostatak je i velika visina pada semena,odnosno veliko rastojanje između tačke izbacivanja i dna brazdice,što može da izazove neprecizno spuštanje semena.Sa druge strane, prednost ove sejalice je jednostavnaizvedba.

b)Sejalica firme Stanhav(Stenhej) satrakom
Na slici 3 prikazana je precizna sejalica firme Stanhav(Stenhej) satrakom. Na desnoj slici je traka sa rupama za izdvajanje semena obeležena sa A, pogonska rolnica trake sa B, komora za izdvajanje semena sa C, rolnica-skidač semena sa D, a izlazna tačka semena iz setvenog aparata sa E. Na istoj slici u donjem delu prikazane su različite varijante traka, predviđene za različite veličine i oblike semena. Traka, koja je na slici skroz levo, predviđena je za pasulj i semena sličnih dimenzija, a prve dve trake sa desna su namenjene za semena sa malim masama 1000 zrna,kao što je to mrkva,na primer. Nedostaci ove sejalice se najpre ogledaju u kvalitetu rada- dupla semena su česta pojava i ulaganje semena nije uvek najpreciznije. Prednost ove sejalice je,bez obzira na nedostatke,u kvalitetu rada, dobar odnos cena/kvalitet.

c)Sejalica firme Nibex (Nibeks)
Na slici 4. prikazana je sejalica firme Nibex (Nibeks) sa točkom sa lopaticama- kašikama. Na desnoj slici prikazana su dva točka A i B sa dve različite veličine lopatica, odnosno za dve različite vrste semena. Ovakva sejalica je predviđena i pretežno se koristi za sitna semena. Nedostatak ove konstrukcije je njena nepreciznost, što je slučaj kod praktično svih mehaničkih izvedbi uređaja za izdvajanje semena. Često i sa većim uspehom korišćena alternativa ovde prikazanih sejalica je sejalica Monopill prizvođača Kverneland.

B) Pneumatske sejalice
a) Pneumatska sejalica firme Gaspardo
Ovasejalicajetipičnaičestoupotrebljavana pneumatskasejalicazapovrće(sl.5).Princ ipradasejalicesezasnivanaizdvajanjusem enapotpritiskominjegovimizbacivanjem pomoćuizbacivačasemenaiusmeravanjem vazduhomsanatpritiskom,sličnokaokod rešenjafirmeKvernelandnaslici1.Karakt eristikeovesejaliceomogućavaju,upoređenju samehaničkimvarijantama,dovoljno visokkvalitetradauzdozvoljenoodstupanje oblikaiveličinesemenauodređenom stepenu.Zahvaljujućitomejemogućekoris ititineštojeftinijesemeismanjititroškove proizvodnje,tesenajprezbogovekarakteris tikepneumatskesejalicesvevišekoristeza setvupovrća.

• Slika 5. Šema najvažnijih delova pneumatske sejalice firme Gaspardo

Slika 5.

Načini primene sejalica Bez obzira na tip sejalice način primene sejalica, njihova konačna izvedba i stepen mehanizacije zavisi od veličine površine koja se obrađuje. Na slici 6. prikazani su tipični primeri različitih načina upotrebe setvenih jedinica. Na slici levo nalazi se ručno pogonjena sejalica, koja je namenjena za gajenje na malim površinama i, može se reći, za hobi upotrebu.Sejalica za baštensku-poluprofesionalnu proizvodnju na slici sredini priključena je na motokultivator i, u izvedbi sa slike, sastoji se od dve setvene jedinice. Ovakva sejalica je namenjena za površine do l/4 ha. Izvedba sejalica za njivsko gajenje,slika 6 desno,sa četiri setvene jedinice, predstavlja profesionalno rešenje.

Kriterijumi za izbor sejalice za povrće

Kriterijumi za izbor sejalice za povrće su po svom karakteru, uz nekoliko važnih specifičnosti, identični kriterijumima za izbor sejalica za masovne kulture koji su detaljno analizirani u broju 3/2006.U ovom delu članka će biti nabrojani najvažniji uticaji na odluku na koju sejalicu će pasti izbor u obliku tzv.ček-liste:

1.Princip rada (u zavisnosti od vrste semena -kalibrisano/nekalibrisano i broja različitih vrsta semena)
-mehanički
-pneumatski
2.Izvedba/tip (različite izvedbe pojedinih delova sejalice u zavisnosti od lokalnih uslova i vrste povrća,odnosno semena povrća)
3.Učinak (u zavisnosti od površine koja se obrađuje)
-Zahvat (broj setvenih jedinica) minimalni razmak između redova
-Brzina rada
4.Kvalitet rada (bitan kriterijum, pogotovo pri setvi skupih semenskih materijala)
-Preciznost spuštanja semena,broj udvojenih /praznihmesta
-Kvalitet otvaranja brazdice, pritisak utiskivanja
-Zaostala količina semena, odnosno minimalna količina potrebna za rad sejalice
5.Troškovi
-Investicioni
-Dodatna oprema (pri kupovini,ali i naknadno)
-Servis i održavanje.

• Slika 6. Primer načina primene sejalice iz serije 800 firme Stanhav (www.stanhay.co.uk)
A- ručno pogonjena sejalica za gajenje na malim površinama,
B- sejalica za baštensku proizvodnju - udvojena setvena jedinica,
C- profesionalna izvedba sejalica za njivsko gajenje.

Slika 6A
Slika 6B
Slika 6C

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/