SAVREMENI REPROMATERIJALI U PROIZVODNJI RASADA

12.09.2008. | Srðan Dragojević | Povrtarski Glasnik

Osavremenjivanje proizvodnje rasada pratilo je i uvoðenje savremenih repromaterijala i opreme. Time se značajno olakšao rad, smanjio rizik proizvodnje, a dobijeni krajnji proizvod imao je mnogo bolji kvalitet, što je svakako dalo dodatnu sigurnost u kasnijoj proizvodnji.

 

SUPSTRATI

Supstrat je zemljište u koje sejemo seme i u kome mlada biljka treba da provede vreme do rasaðivanja. Samim tim što seme i mlada biljka moraju provesti dobar deo najosetljivije faze svog života dovoljno govori koliko je značajan kvalitet supstrata. Danas na tržištu ima previše vrsta supstrata što stvara konfuziju kod proizvoðača kojima je usled previše informacija, sve teže napraviti pravilan izbor. Iz tog razloga, a da bi preventivno sprečili probleme (kakvih je usled loših supstrata nažalost bilo), a po savetovanju sa iskusnim inostranim partnerima pokrenuli smo uvoz kvalitetnih danskih Pindstrup supstrata (sirovina iz Danske, Latvije, Severne Irske, Španije i Estonije). Kvalitetne supstrate odlikuju sledeće osobine. Oni su lagani, ne sadrže patogene, imaju regulisanu pH vrednost – kiselost, imaju dobro regulisan vodno – vazdušni režim i imaju dovoljno hrane za fazu kroz koju biljka treba da proðe. Treba biti korektan i istaći da mnogi supstrati na tržištu uglavnom zadovoljavaju te uslove i ukoliko je izbor pravilan ne bi trebalo očekivati probleme. Meðutim problemi se javljaju i tek tada do izražaja dolazi mnogo značajniji deo, tj. interna kontrola supstrata, tj. kontrola proizvoðača da li isporučeni materijal upravo odgovara propisanom standardu. Upravo ta višestruka interna kontrola podstakla nas je da uvozimo pomenute Pindstrup supstrate. Potvrda toga je i da su to jedini supstrati koji se izvoze u Ameriku iz Evrope. Stogodišnje iskustvo dodatno pruža sigurnost.

U proizvodnji paradajza, paprike i plavog patlidžana koriste se supstrati za setvu i za pikiranje, dok kod proizvodnje krastavaca, dinja i lubenica nema pikiranja, tako da se koristi samo supstrat za setvu. Glavna razlika u supstratima za setvu i za pikiranje je u veličini čestica, tako što finija struktura-sitnija granulacija ide za setvu sitnijeg semena (supstrat granulacije 0-5 mm), a grublja, tj. krupnija granulacija ide za pikiranje (0-10 mm). Ukoliko radimo direktnu setvu u kontejnere veće zapremine ili čaše možemo koristiti oba tipa, ali prednost dajemo grubljoj granulaciji od 0-10 mm.

Kod krupnog semena poput krastavca, lubenica i dinja zbog boljeg razvoja korena koristi se supstrat granulacije 0-20 mm.

Za setvu kupusa i salate u kontejnere preporučujemo korišćenje Pindstrup Orange Plus, granulacije 0-5 za proleće i jesen, odnosno Pindstrup Blue Plus, granulacije 0-5 za letnju setvu.

Iako se svi pomenti supstrati, bez straha, mogu koristiti za gotovo sve povrtarske namene, ipak preporučujemo poštovanje naših preporuka, kako bi iz vaše proizvodnje izvukli maksimalan rezultat.

Sl. 1 Savremena proizvodnja rasada u svetu

KARAKTERISTIKE SUPSTRATA

Karakteristike supstrata imaju presudno bitnu ulogu u odreðivanju kvaliteta istoga. Pod karakteristikama podrazumevamo niz fizičkih i hemijskih karakteristika od kojih su najvažniji: pH, struktura i sastav, vodno vazdušne osobine, sastav i količina hraniva...

Supstrat treba biti blago kisele reakcije, tj. pH vrednost supstrata treba biti u opsegu od 5,5-6,5. Reakciju, odnosno pH vrednost Pindstrup supstrata proizvoðač podešava kalcifikacijom, a na osnovu zahteva kupca. Dva su standardna tipa i to sa pH 5,5 za kulture sa specijalnim zahtevima i regione sa jako alkalnim vodama i pH 6,0 koji smatramo idealnim za većinu kultura.

U Srbiju uglavnom uvozimo supstrate sa pH vrednošću od 6,0 što u kratkoj proizvodnji rasada odgovara svim regionima i kulturama. Mnogo ozbiljniji pristup ovom pitanju treba posvetiti kod kultura koje provode veoma dug period u supstratu poput gajenja paradajza, paprike, krastavaca, jagoda i dr. u džakovima ili saksijama. Tada u obzir moramo uzeti kvalitet vode i način prihrane, kako bi osigurali dovoljnu konstantnost pH vrednosti u dužem vremenskom periodu.

Struktura i sastav supstrata utiču na mnoge osobine počevši od vodno vazdušnog režima, pa do razvoja korena. Pindstrup kombinuje niz kvalitetnih sirovina iz nalazišta koja se nalaze u Latviji, Estoniji, Španiji, Severnoj Irskoj i Danskoj kako bi postigao najkvalitetnije supstrate i upravo takva politika dovela je do toga da su Pindstrup supstrati jedini koji se iz Evrope izvoze na zahtevno američko tržište.

Sama struktura, ili veličina čestica uz vodno vazdušne osobine, značajno utiče i na razvoj korenovog sistema. Pindstrup proizvodi razne veličine poput 0-5, 0-10, 0-20, 0-30, 0-35, 0-40, 5-20, 5-40, 10-30, 20-40, >40 i dr. Mere su u milimetrima. U povrtarskoj praksi, tj. proizvodnji rasada koriste se dimenzije 0-5 mm za setvu većine sitnosemenih kultura poput paradajza, paprike, plavog patlidžana, salate, kupusa i dr. Za pikiranje istih kultura koristimo granulaciju 0-10 mm. Za setvu krupnosemenih kultura koristimo granulaciju 0-20 mm. Važno je pomenuti pravilo da se za veće čaše koriste supstrati krupnije granulacije. Podatke o pH vrednosti i strukturi supstrata možemo pronaći utisnute na džakovima.

Vodno vazdušni režim zavisi od sadržaja svetlih i tamnih treseta u supstratu i njihove strukture. Radi sprečavanja pojave presušivanja u suptrat su dodani specijalni okvašivači sa ulogom održavanja vlažnosti i lakšeg ponovnog kvašenja. Ovo je jedna od značajnih prednosti Pindstrup supstrata.

Seme i mlada biljka kroz ceo razvoj zahteva i vodu i vazduh. Kvalitetan supstrat po zalivanju odreðeni deo vlage zadržava, a suvišnu otpušta tako da u supstratu ostaju optimalne količine vode i dovoljno pora u kojima se nalazi vazduh. Prevlažen supstrat prevashodno nije dobar, jer sigurno dovodi do veće pojave bolesti, a ukoliko je prevlaživanje izraženo i dugotrajno može doći do gušenja biljaka. Do prevlaživanja može doći zbog lošeg sastava i strukture smeše u koju sejemo pogotovu u uslovima prečestog zalivanja, ali i usled primene nekih domaćih kontejnera i čaša koji zbog malih ili nikakvih otvora ne dozvoljavaju da voda otekne, pa dolazi do gušenja biljaka.

Količina hrane u supstratu mora da odgovara zahtevima useva koji gajimo. Jedan od najčešćih problema u proizvodnji rasada predstavlja prevelika količina hrane u smeši u koju sejemo ili pikiramo, pa u tim uslovima dolazi do gušenja biljaka. U tom slučaju biljke se jednostavno blokiraju. Kasnije dolazi do nekroze ivice lista. Uzrok je u tome što usled velike količine hraniva biljka ne može usvajati vodu, pa više ne napreduje. Problem se obično javlja kod proizvoðača koji prave vlastitu smešu za setvu ili pikiranje, pa u takvu smešu umešaju više od 40% zgorelog stajnjaka. U tom slučaju jedna od mera koja može pomoći je obilno ispiranje čistom vodom (još bolje kišnicom). Po ispiranju sačekati nekoliko dana da se biljka oporavi, pa zatim ponoviti. Meru ponavljati više puta dok rasad ne krene sa normalnim porastom. Dobri rezultati se potsižu kada se nakon 2-3 ispiranja rasad folijarno prihrani formulacijom Agroleaf High P u konc. 0,2-0,5% (20 -50 g/10 litara vode).

Napomena: Pre ispiranja obavezno proveriti ima li dovoljno otvora na dnu posude i ukoliko ih nema iste treba napraviti.

Pindstrup supstrati u sebi imaju optimalnu količinu hrane prilagoðenu njegovoj nameni. Biljka u momentu setve ili pikiranja ima dovoljno hrane za odreðeni vremenski period od oko 2-4 nedelje. U slučaju uzgoja u kontejnerima i čašama manje zapremine ranije će se javiti potreba za prihranom. Isti je slučaj u uslovima intenzivnijeg i češćeg navodnjavanja što može dovesti do ispiranja. Prihrana se vrši folijarno ili zalivanjem sa Agroleaf High P na 7-10 dana.

 

Sl. 2 Mali otvori na lošem domaćem kontejneu (levo), i uvozni kontejneri ( desno)

 

Sl. 3 Izbijač za kontejner (HerkuPlast)

Tabela 1. Gotovi supstrati za setvu, pikiranje i proizvodnju

TIPOVI SUPSTRATA

Od Pindstrup supstrata koji se koriste u povrtarstvu najčešći su Pindstrup Plus Orange, Pindstrup Plus Blue i Pindstrup Supstrat br. 1.

Pindstrup Plus Orange sadrži 100% svetlog, laganog treseta. Namenjen je celogodišnjoj proizvodnji rasada povrća i radi se u dva tipa: veličine čestica 0-5 mm za setvu paradajza, paprike, patlidžana, salate, kupusa i dr. i 0-10 mm za pikiranje kultura koje se pikiraju. U sebi sadrži 1,25 kg hraniva po m3. Zbog boljeg vazdušnog režima i prozračnosti Orange supstrat u ranoj proizvodnji značajno smanjuje rizik od pojave bolesti.

Pindstrup Plus Blue sadrži 40% svetlog, laganog treseta i 60% tamnog. Namenjen je letnjoj proizvodnji rasada povrća i takoðe se radi u dva tipa: Veličine čestica 0-5 mm za setvu paradajza, paprike, patlidžana, salate, kupusa i drugih i 0-10 mm za pikiranje kultura koje se pikiraju. U sebi sadrži 1,25 kg hraniva po m3. Zbog tamnog treseta bolje drži vodu, što je značajno u proizvodnji pri visokim temperaturama.

Pindstrup supstrat br. 01 sadrži 100% svetlog, laganog treseta. Namenjen je celogodišnjoj proizvodnji rasada povrća i saksijskoj proizvodnji raznog cveća. Standardna veličina čestica je 0-20 mm i služi za setvu krastavaca, lubenica i dinja. U sebi sadrži 0,71 kg hraniva po m3.

Svi supstrati imaju specijalni okvašivač koji onemogućava presušivanje supstrata, što je uglavnom problem sa drugim sličnim proizvodima.

U praksi pojedinci koriste i pravljene supstrate, koji mogu biti nešto jeftiniji, ali zbog mešanja sa nesterilnim materijalom (pesak, šumska zemlja), takvi supstrati mogu sadržati patogene. Drugi problemi koji se javljaju su manjak ili višak hrane (veoma opasno), neregulisana pH vrednost i dr.

 

U članku je korišćen tekst iz nove knjige „Proizvodnja rasada, rasaðivanje i ukorenjavanje“ preduzeća „ Virginia“ d.o.o. Beograd. Knjiga obraðuje kompletnu tehnologiju proizvodnje rasada glavnih povrtarskih kultura od setve do rasaðivanja i ukorenjavanja sa posebnim osvrtom na uslove proizvodnje i probleme koji se javljaju.

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/