Kriterijumi za izbor sejalica za preciznu setvu

12.09.2008. | Miodrag Konstantinović i Lutz Damerow | Povrtarski Glasnik

 

U ovom članku će biti predstavljene najvažnije karakteristike, moguće primene; prednosti i nedostaci sejalica za preciznu setvu na jednom tipičnom primeru. Kako je nemoguće dati univerzalna uputstva za izbor sejalice, prikazani su i analizirani pojedini odlučujući kriterijumi prema kojima se treba upravljati i na koje treba obratiti pažnju pri planiranju kupovine sejalice. Razumljivo je da svako hvali svog konja, a mane mu ne pominje, pa tako i proizvoðači sejalica retko imaju reč kritike za svoje proizvode u reklamnim prospektima i pri demonstraciji proizvoda. Upravo iz tog razloga Nemačko udruženje poljoprivrednika - DLG (DeutscheLandwitschafts - Gesellschaft) organizuje testove velikog broja mašina koje se nalaze na tržištu i pruža potencijalnim kupcima bolji uvid u kvalitet i karakteristike iz ugla korisnika.

 

Zašto precizna setva

Precizna setva se primenjuje zbog toga što se na taj način u odgovarajućim uslovima postiže ujednačeniji rast i sklop biljaka, a time i viši i ujednačeniji prinosi. Takvi rezultati se dobijaju zahvaljujući: ujednačenom i kulturi prilagoðenom rastojanju u redu i izmeðu redova, jednakoj dubini setve i debljini sloja zemlje koji pokriva posejano seme i ujednačenoj i uslovima prilagoðenoj pripremi brazdice i načinu spuštanja/utiskivanja semena.

Pored generalnog ujednačenja parametara useva na jednom polju, precizna setva obezbeðuje da se najbolje iskoristi raspoloživa površina, uštedi seme i potpuno ili u velikoj meri izbegne proreðivanje nakon nicanja biljaka. Na osnovu do sada navedenih osobina precizne setve može se ukratko reći da su ciljevi upotrebe sejalica za preciznu setvu postizanje ujednačenog sklopa biljaka u cilju povećanja prinosa i smanjenje troškova proizvodnje.

 

Uslovi setve i konstrukcija sejalice za preciznu setvu

U ovom delu članka biće prikazani osnovni delovi jedne uobičajene pneumatske sejalice sa opisom operacija koje oni obavljaju i sa varijantama izvedbi, a sve to sa ciljem da se pojasni uticaj lokalnih uslova na izbor pojedinih delova. Pod lokalnim uslovima se podrazumevaju sledeći parametri: kultura koja se seje - tip semena i njegove geometrijske osobine, tip zemljišta i njegovo stanje, klimatski uslovi i veličina površine na kojoj se setva obavlja.

Najvažniji parametri koji utiču na nicanje i rast biljaka, sematski su prikaza ni na slici 1. Pored prva tri parametra sa upravo navedene liste, tu su i tri spoljna parametra koja su takoðe odgovorna za uspešnost biljne proizvodnje. Delovi ovako predstavljenog sistema najvažnijih uticaja na nicanje i rast biljaka, a time i dobrim delom na celokupnu biljnu proizvodnju, biće detaljnije analizirani u sledećim delovima ovog članka, kroz preporuke za izbor adekvatne sejalice. Uticaj osobina semena na i zemljišta na izbor sejalice Uticaj tipa semena i njegovih geometrijskih osobina je najvažniji od svih osobina semenskog materijala u smislu uticaja na izbor sejalice. Po ovom kriterijumu postoje dve podele. Prva podela, je po načinu proizvodnje i pripreme semenskog materijala, na:

1. Kalibrisano seme i

2. Nekalibrisano seme.

 

Druga podela je, po veličini semena, na:

sitno seme (okvirna veličina: maksimalni prečnik 5 mm) i

krupno seme (okvirna veličina: prečnika većeg od 5 mm).

Od tipa i veličine semena zavisi u načelu izbor sejalice prema načinu rada, dele se: mehaničke sejalice po pravilu koriste za krupno seme (kukuruz, grašak, pasulj i sl.), s tim da seme koje se koristi mora biti kalibrisano, što u odreðenoj meri poskupljuje proizvodnju i pneumatske sejalice koriste za sitnije seme (uglavnom povrće, ali šećerna repa, suncokret i kukuruz) i ono ne mora da bude kalibrisano.

Uticaj klimatskih uslova i zemljišta na izbor sejalice Kako se na klimatske uslove ne može uticati, sve što se po tom pitanju može učiniti je pravilan izbor vremena setve, odnosno, oslanjanje na prognoze meteorologa i poznavanje ponašanja polja na kojem se setva obavlja. Kada je odabrano seme i odreðeno vreme setve sa svim prednostima i nedostacima koje oni donose, potrebno je još pravilno izabrati mehanizaciju, odnosno prilagoditi sejalice uslovima na polju.

Rad jedne sejalice i za taj rad odgovorni delovi kratko su opisani po redosledu obavljanja koraka prema slici 2, a ceo postupak precizne setve može da se podeli u 5 faza:

1.Krčenje/ravnanje površine,

2.Konsolidacija površine predsabijanjem, 3.Povlačenje brazdice i spuštanje semena,

4. Utiskivanje semena u brazdicu i njeno zatvaranje i

5. Sabijanje zemlje oko semena.

Na ovom primeru, a prema upravo navedenim fazama, biće date neke preporuke za izbor delova u zavisnosti od uslova rada na polju, uz napomenu da se kod nekih rešenja pojedine faze delimično preklapaju ili se dogaðaju istovremeno. Prvi deo koji dolazi u kontakt sa površinom koju treba posejati je ravnalo. To je jedan opcioni deo koji može biti veoma koristan ukoliko je površina neravna, odnosno ukoliko postoje krupnije grudve zemlje ili kamenje koje mogu da izazovu nepravilnosti pri setvi uz napomenu: ravnalo mora uvek biti tako podešeno da za sobom ne ostavlja otvorenu brazdicu. Postoje dve varijante ravnala: čvrsto vezani i pokretni pri čemu su čvrsto vezani nepogodni za zemljište koje je jako zakamenjeno - mogu da izazovu zagušenje, te se u tom slučaju preporučuju pokretna ravnala.

Iza ravnala se nalazi pritiskač koji služi da konsoliduje površinu predsabijanjem i obezbedi uspešno i precizno otvaranje brazdice. To su po pravilu široki točkovi sa glatkom površinom i oni se mogu dodatno opteretiti ukoliko su potrebne veće sile predsabijanja. Dodatno opterećenje se ostvaruje preko opruga ili balasta. Preko ovih točkova je sejalica oslojena na površinu i pomoću njih se podešava dubina setve. Problem koji može da se javi prilikom setve je rad na vlažnom i lepljivom zemljištu. Za ovaj problem ne postoji univerzalno rešenje osim možda da se sačeka da se zemljište osuši. U slučaju lepljenja blata može da se upotrebi skidač blata koji sprečava promenu prečnika točka, a time i dubine setve. Ujednačena dubina setve se najbolje postiže paralelogramskim voðenjem setvene jedinice.

Sledeći korak je povlačenje brazdice i ubacivanje semena. Brazdicu formira otvarač brazdice, dok je za ubacivanje semena zadužen setveni aparat. Forma otvarača brazdice zavisi najpre od proizvoðača i razlikuju se nekoliko oblika: sa jednim ili dva diska, u obliku raonika sa vrhom na dole ili na gore i u obliku prstiju/zubaca. Diskosni otvarači brazdice su posebno preporučljivi za mulč setvu sa napomenom da je preporučljivo da zemljište bude sto suvlje (bar do dubine setve), kako bi se brazdice uspesno zatvorile. Sa druge strane, ukoliko je zemljište presušeno otvarači ne prodiru dovoljno duboko u zemlju i seme ostaje nepokriveno na povrsini. Za mulč su dobri i otvarači u obliku prstiju, ali kod njih često dolazi do zagušenja u radu, pogotovo ukoliko na površini ima mnogo biljnih ostataka. Materijal od koga se proizvode otvarači brazdice su čelici otporni na habanje, a u novije vreme i keramika. Po ceni je čelik još uvek povoljniji i zahvaljujući elastičnosti predstavlja dobro rešenje na zakamenjenim poljima. Keramika je u poreðenju sa čelikom još otpornija na habanje i zahvaljujući fizičkim karakteristikama poseduje manju masu (što u ovom slučaju nije presudno). U poslednjim godinama razvijene su nove vrste keramičkih materijala koji su elastičniji, ne pucaju pri sudaru sa kamenom i pogodni su za ove potrebe u poljoprivredi. Pri izboru otvarača brazdice bi preporuka bila cena, a ona je još uvek na strani klasične tehnologije.

Setveni aparat ima funkciju izdvajanja semena, njegovog transporta i izbacivanja u pravo vreme na pravo mesto i ovde neće biti detaljno analiziran njegov rad. Bilo da je sejalica pneumatska ili mehanička, potrebno je voditi računa o fleksibilnosti rada aparata u smislu variranja rastojanja semena u redu, ali i mogućnosti podešavanja meðusobnog rastojanja izmeðu redova. Ovo je posebno interesantno za setvu povrća, gde su semena često veoma sitna, a rastojanja ponekad veoma mala. Primer tako gustog sklopa je prikazan na slici 3. Razlog za oprez je najpre cena dodatnih/specijalnih setvenih ploča, koja može da bude vrlo visoka u direktnom poreðenju sa cenom setvenog aparata, uz napomenu da je i sejalicu često tehnički nemoguće prilagoditi potrebama setve.

Da bi došlo do normalnog klijanja i razvoja biljke, potrebno je da se seme koje je spušteno u brazdicu utisne i da se ostvari odgovarajući kontakt sa zemljištem. Za to su zaduženi točkovi - utiskači semena koji su ili slobodno obrtni ili pogonjeni, a mogu biti glatki ili jednostavno profilisani, što se razlikuje od proizvoðača do proizvoðača.

Uloga zatvarača brazdice je veoma važna jer je svakom semenu potrebno obezbediti jednake uslove za nicanje. U ovom slučaju je to debljina sloja iznad semena. Postoji nekoliko varijanti zatvarača, od kojih, u svakom slučaju i bez obzira na nisku cenu, treba izbegavati varijante sa slobodno visećim lancem - profilisan metal ili diskovi su u svakom slučaju bolje rešenje.

 

Sl. 2 Pneumatska sejalica za preciznu setvu

 

Nakon pokrivanja semena potrebno je obezbediti pritisak i povoljnu strukturu zemljišta i sagornje strane semena. Za te potrebe se koriste razne forme pritiskača u obliku točkova i diskova. Neke od formi su: glatki točak, koničnokonkavno (udubljeno) profilisani točak, konično-konveksno (ispupčeno) profilisani točak, konični i po sredini podeljeni točak, točak od metalne mreže, diskovi sa prstima, ravni diskovi itd. Izbor zadnjih pritiskača zavisi od vrste i stanja zemljišta. Točkovi sa glatkom površinom, ravnog ili koničnog profila se koriste za lakša zemljišta, kao i varijante sa mrežom koje dobro sitne i sabijaju, dok su za teža zemljišta tu diskovi sa prstima

Sl. 3 Gusti sklop setve kod mrkve

 

Dodatna oprema U listi opcija koje nude proizvoðači se uvek nalazi dodatna oprema. U ovom slučaju nije reč o raznim elektronskim spravama, već o opremi za ulaganje mineralnog ðubriva ili zaštitnih sredstava direktno u brazdicu ili neposredno pored nje, odnosno prskanje tečnog ðubriva ili navodnjavanje brazdice ili njene okoline nakon zatvaranja.

Veoma praktično i dobro rešenje su ulagači mineralnog ðubriva u brazdicu neposredno nakon spuštanja semena. Rezervoari za ðubrivo, bilo u granulama ili tečno i za vodu, su ili centralni ili odvojeni za svaku setvenu jedinicu posebno, te zbog toga i dve moguće pozicije. Mogući položaji tretiranja su prikazani na istoj slici, pri čemu je desni položaj predviðen za prskanje tečnim ðubrivom ili vodom. Uloga prskanja/lokalnog navodnjavanja nakon zatvaranja brazdice je da se semenu obezbedi početna vlaga za klijanje i da se dodatno obezbedi sleganje sloja zemljišta koji pokriva seme i praktično se koristi samo za povrće, jer su potrebne količine vode vrlo velike.

Ostali uticaji na izbor sejalice: učinak, kvalitet rada i troškovi

Pod lokalnim uslovima na početku teksta je navedena i veličina površine koja se seje. S obzirom na ovaj parametar pri kupovini je potrebno odlučiti se za nominalni učinak sejalice. Učinak jedne sejalice zavisi od zahvata i maksimalne brzine kretanja, a zahvat od broja setvenih jedinica i rastojanja izmeðu redova. Maksimalne brzine kretanja diktira proizvoðač, odnosno tehničko rešenje sejalice, dok se broj setvenih jedinica najčešće prilagoðava mehanizaciji za ubiranje useva. Ukoliko je planirano da se sejalica koristi za gajenje povrća, neophodno je imati u vidu rastojanje izmeðu redova, što je posebno važno i veoma različito za različite vrste povrća. Kvalitet rada se ogleda u tačnosti spuštanja semena i broju udvojenih semena, odnosno broju praznih mesta i uspehu klijanja posejanog semenskog materijala. U ovom smislu je teško dati preporuku i bez obzira na to što je kvalitet rada kod većine proizvoðača visok i što se malo razlikuje, najbolje je rukovoditi se rezultatima testova koji se ćesto mogu pronaći u ćasopisima ili na internetu.

Kao što je o kvalitetu pojedinih sejalica nemoguće dati paušalnu ocenu, tako je i procena troškova jedna vrlo osetljiva tema. Pored investicionih troškova, koji mogu da se prilično razlikuju, u vidu treba imati i “sitnice", koje često mogu da isprazne džepove. Neki primeri su: cena dodatne ili specijalne setvene ploće za novu biljnu kulturu, cenovnik rezervnih de1ova (pogotovo onih koji su izloženi intenzivnom habanju i često se menjaju), troškovi i stepen komplikovanosti redovnog održavanja (za sve što je “komplikovano" treba pozvati ovlašćeni servis), količina semena koja ostaje nakon setve (odnosno rešenje pražnjenja ostatka) i slično.

Sl. 4 Paralelogramsko voðenje i mogući položaj ulagača i prskalica

 

Dilema: specijalne iIi univerzalne sejalice? Da li se sejalicom koja seje “sve" zaista može uštedeti vreme i novac, je veliko pitanje. Kombinovanje kultura koje su slične po rastojanju izmeðu redova i u redu, kao i u dubini setve, može u svakom slučaju da donese dobre rezultate. Tako je na primer, uz malo rada na prepravkama sejalice, moguće sejati suncokret i šećernu repu, a slićno je i sa bobom i kukuruzom. Za ostale kulture se u principu ne preporućuje veliko kombinovanje, jer je vreme prepravke i broj potrebnih dodatnih delova veoma visok. Sa druge strane, onaj ko želi da se bavi gajenjem povrća ili specijalnih kultura, treba i mora ne koliko puta da razmisli za kakvu sejalicu i u kojoj varijanti će se odlućiti, jer je broj potencijalnih kultura vrlo velik, upravo kao i raznolikost osobina njihovih se . mena i sklopova setve. Izvodi iz testova Nemačko udruženje poljoprivrednika - DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesel1schaft) organizuje testove preciznih sejalica već preko 45 godina i broj testiranih modela se meri stotinama. Testovi se obavljaju u cilju utvrðivanja upotrebne vrednosti mašina, što pomaže korisnicima da kupe za njih najpogodnije i najpovoljnije sejalice. Ovakvi saveti su jako korisni jer je zahvaljujući njima znaćajno smanjen broj pogrešnih investicija. Testovi se sastoje od četiri glavna dela: merenje u cilju utvrðivanja tehnićkih podataka u laboratorijskim uslovima (probni sto) i na polju, najkraće u trajanju od jedne sezone, ispitivanje mišljenja 30 do 40 korisnika putem upitnika i ispitivanje bezbednosti na radu i pri transportu. Najvažniji aspekti koji se mere i ocenjuju su: ujednaćenost rastojanja izmeðu pojedinaćnih semena i biljaka, brzina traktora pri setvi i ućinak, pouzdanost rada, potrebno održavanje i potrebna klasa traktora. Podaci dobijeni u okviru ovih testova, kao i testovi mnogih drugih mašina su besplatni i mogu se pronaći na internetu na adresi :

www.dlg.org/de/1andwirtschaft/testzentrum/ pruefberichte/index.html.

Sl. 5 Sejačica za preciznu setvu tipa “Orieta” - Almex Pančevo

 

autor teksta: Miodrag Konstantinović i Lutz Damerow

Institut za Poljoprivrednu tehniku, Bonn

Preuzeto iz: Agronomske revije

 

Komentari: 0

TEKSTOVI /iz kategorije/