VictoriaGroup - Fabrika mineralnih đubriva „Fertil” iz Bačke Palanke

06.05.2008. | Magazin AGRAR | Magazin AGRAR

Revolucionarno kompaktiranje – najsavremenija svetska tehnologija

VictoriaGroup - Fabrika mineralnih đubriva „Fertil” iz Bačke Palanke

Fabrika mineralnih đubriva „Fertil” iz Bačke Palanke počela je rad pre godinu dana i to kao prva fabrika u Srbiji koja po svetskoj tehnologiji proizvodi mineralna kompaktna đubriva. Kompaktiranje omogućava dobijanje različitih NPK formulacija. Njime se od standardnih mineralnih komponenti dobija nova granula homogenog sastava. Tehnologija se zasniva na potpuno suvom postupku pri čemu se ne stvaraju otpadni gasovi i tečnosti što omogućava poštovanje najviših ekoloških standarda. „Fertil” đubriva predstavljaju mehaničke mešavine čvrstih pojedinačnih komponenti koje se posle mešanja - homogenizacije, specijalnim postupkom kompaktiranja, a po standardima proizvodnje mineralnih đubriva, prevode u lomljene granule dimenzija 2 – 5 mm.

Fertil đubriva proizvedena kompaktiranjem nisu podložna zgrudvavanju jer se u procesu proizvodnje zauljavaju pa su i znatno trajnija.

„Fertil” đubriva nemaju problem sa segregacijom a receptura je jednaka u svakoj granuli. „Fertil” đubriva zbog svih navedenih svojstava, omogućavaju olakšanu manipulaciju i transport.

„Fertil” za sezonu 2007/8 g.

Ceneći zahteve svojih korisnika za različitim formulacijama složenih đubriva a shodno potrebama zemljišta i useva koji se gaje, „Fertil” iz svog širokog asortimana za sezonu 2007/2008 g. nudi tršišu registrovanih đurbiva sledeće formulacije

NPK – 12:12:12,
NPK - 15:15:15,
NPK - 8:16:24,
NPK - 5:15:30,
NPK - 8:24:16,
NPK - 10:20:10,
NP - 10:30,
NP - 12:52,
PK - 10:30,
NPK - 7:14:21,
NPK - 10:20:30,

„Fertil” đubriva, osim NP - 12:52 (granulisanog mono amonijumfosfata – MAP-a) su đubriva u obliku lomljenih granula, dobijena savremenim načinom kompaktiranja najkvalitetnijih vodotopivih N, P, IK i NP đubriva bez punioca, u čijim se granulama nalaze deklarisane količine aktivnih materija a što je od izuzetnog značaja za njihovu ravnomernu distribuciju u oraničnom sloju zemljišta.

Shodno nameni i vremenu primene „Fertil” đubriva sadrže lakopristupačne jonske oblike biljnih hraniva, koji se neposredno po rastvaranju mogu usvajati korenovim sistemom biljke a i dobro čuvati od ispiranja u zemljitu i to: - azot, u amonijačnom i amidnom obliku. Amidni oblik azota obezbeđuje produženo snabdevanje biljaka ovim mikroelementom - fosfor preko 90% rastvorljiv u vodi, - kalijum koji je 100 % rastvorljivu u vodi u obliku kalijum hlorida kao i mogućnsot koriščćenjka forfmurlacija sa kalijumom u obliku sulfata (K2SO4).

„Fertil” đubriva zahvaljujući svojim svojstvima i različitim formulacijama omogućavaju postizanje visokih fertilizacionih i posebno ekonomskih efekata (uštede) u đubrenju najrazliučitijih biljnih vrsta koje se gaje na zemljištima koja su različito snabdevena najvažnijim biogenim (NPK) makroelementima.

Različiti nivoi obezbeđenosti zemljišta hranivima različiito utiču na potrebe biljaka, a samim tim i na pravilan izbor NPK formulacija koje treba upotrebiti. Upravo iz tog razloga analiza plodnosti zemljišta se mora uraditi pre početka bilo koje biljne proizvodnje. Evo primera kako pravilno treba odabrati formulacije „Fertilovih” NPK hraniva u zavisnosti od razultata analize plodnosti zemljišta:

Planirani prinos izražen je u hiljadama kg po Ha

Specifičnosti primene pojedinih „Fertil” đubriva

- NPK 12:12:12
- NPK 15:15:15

Đubriva sa odnosom osnovnih hranjiva 1:1:1 – ove tradicionalne dobro poznate formulacije, namenjene su različitim biljnim vrstama a pre svega za jare ratarsko povrtarske useve koji se gaje na zemljištima koja su podjednako neobezbeđena pristupačnim oblicima NPK hraniva.

Vreme primene
– prolećna osnovna i/ili predsetvena priprema zemljišta i startno (sa setvom)

-količina primene

300 - 800 kg/ha u zavisnosti od plodnosti zemljišta, koristi se za potpunu ishranu ili kao dopunsko đubrivo u prolećnoj pripremi zemljišta (nakon nedovoljne primene odgovarajućih NPK đubriva u jesenjoj obradi zemljišta), u količini od 200 - 300 kg /ha.

NPK 8:12: 24
NPK 5:15:30
NPK 10:20:30

Đubriva sa odnosom osnovnih hraniva 1:2:3 i 1:3:6 – prvenstveno su namenjena đubrenju različitih voćarsko, viogradarskih zasada, šećerne repe, uljane repice, krompira i povrća koji se gaje na zemljištima sa nešto nižim ili do optimalnog sadržaja lakopristupačnog kalijuma. Vreme primene – jesenja osvnovna i/ili predsetvena priprema zemljišta.

Količina primene 200 – 600 kg/ha – u zavisnosti od opste plodnosti zemljišta (posebno od sadržaja lakopristupačnog kalijuma za potpunu ishranu sa PK i delimičnu sa azotom, koja je potrebna za optimalno nicanje i razvoj biljaka do prihranjivanja.

NPK 8:24:16
NPK 10_20_10

Đubriva sa odnosom osnovnih hraniva 1:3:2 i 1:2:1 – mogu se koristiti za različite pre svega ozime pa i jare ratarsko (strna žita, kukuruz, suncokret, soja i dr) povrtarske useve, koje se gaje na zemljištima sa manjim sadržajem lakopristupačnog fosfora

Vreme primene – jesenja i prolećna osnovna i/ili predsetvena priprema zemljišta i startno sa setvom

Količina primene 200 – 600 kg /ha

U zavisnosti od opšte plodnosi zemljišta (posebno od sadržaja lakoprisupačnog fosfora) za potpunu ishranu sa PK i delimičnu sa azotom koja je potvrbrna za optimalno nicanje i razvojs biljaka do prihhranjivanja.

NP 10:35
NP 12:52

Dvojna NP đubriva xsa visokim sadržajem fosfora i dovoljnim količinama azota – namenjena su najrentabilnijoj ishrani pre svega svih vrsta ozimih žitarica koje se gaje na zemljištima siromašnim lakopristupačnim fosforom a srednje i dobro obezbeđenim kalijumom (najveći deo zemljišta centralne Srbije pa i Vojvodine)

Vreme primene - jesenja, osnovna i/ili predsetvene primena zemljišta

Količina primene 150 – 300 kg/ ha NP 10:35, odnosno 100 – 200 kg/NP 12;52, u zavisnosti od opšte plodnosti zemljišta (posebno od nivoa fosfora), za potpunu ishranu fosforom i deličimčno azotom, koja je potrebna za optimalno nicanje i razvoj biljaka do prihranjivanja

NP 10:30

Dvojno đubrivo sa visokim sadržajem kalijuma i dovoljnom količinom fosfora – namenjeno je ishrani pre svega svih vrsta kalijumovih biljnih vrsta (šećerna repa, krompir, voće, vinova loza koje se gaje na zemljištima sa nižim do optimalnim sadržajem lakopristupačnog kalijuma, a srednje i dobro obezbeđena fosforom i lakopristupačnim azotom.

Đubrivo se može koristiti i za brzo povećanje nivoa snabdevenosti lakopristupačnog fosfora, posebno i kalijuma pri meliorativnoj obradi zemljišta, posebno pre podizanja višegodišnjih zasada (za fosfatizaciju i kalizaciju)

Vreme pripreme – jesenja osnovna (redovna i meliorativna) obrada zemljišta, a količina primene 200

– 600 kg/ha u redovnoj i 600-1.200 kg/ ha u meliorativnoj obradi zemljišta, u zavisnosti od opšte plodnosti zemljišta (posebno od nivoa fosfora i kalijuma

NPK 7:14: 21
K2SO4

Đubrivo sa odnosom osnovnih hraniva 1:2:3 u kome je kalijum u sulfatnom ( a ne kalijumhloridnom) obliku namenjeno je ishrani različitih ratarskih, prvenstveno kalijumovih biljnih vrsta (duvan, pa i šećerna repa i krompir), povrća koje se gaji u zaštićenim prostorima, gajenju voća i vinskih sorti vinove loze usevima za koje se zna da nisu tolerantne na hlor i koji se gaje na zemljištima sa niskim do optimalnim sadržajem kalijuma.

Vreme primene - jesenja pa i prolećna setva, osnovna i/ili predsetvena priprema zemljišta, količina primene 200 – 700 kg/ha u zavisnosti od opšte plodnosti zemljišta (posebno od sadržaja lakopristupačnog kalijuma za potpunu ishranu sa PK i delimičnu sa azotom, koja je potrebna za optimalno nicanje i razvoj biljaka do prihranjivanja.

Nije svaka zemlja ista, ali svaka zemlja traži „Fertil”

Komentari: 0

Vezane kategorije


TEKSTOVI /iz kategorije/