Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
Poljoprivredni list br. Šecerna repa

<<< Pogledajte ostale clanke poljoprivrednog lista

Setva šecerne repe


Istovremeno klijanje i nicanje šecerne repe je od presudnog znacaja za uspešnu proizvodnju, jer samo ako sve biljke od samog pocetka svog razvoja, imaju podjednake uslove pristupu: hranljivim materijama, vodi, toploti i vazduhu (''kakva setva'') mogu se ocekivati i visoki prinosi ove kulture (''takva žetva''). Pored toga ako biljke istovremeno niknu onda se one, odnosno usev šecerne repe, uspešnije štiti od moguce najezde repine pipe i drugih štetocina, kao i od korova i raznih bolesti. Na uspeh u klijanju i nicanju šecerne repe uticu mnogobrojni faktori što se da videti na slici br. 1.Iz priložene šeme proizilazi da se faktori, koji uticu na uspešnost i ujednacenost klijanja i nicanja šecerne repe, mogu u osnovi svrstati u nekoliko karakteristicnih grupa i to:

- grupa faktora vezana za seme odnosno njegove sortne osobine i kvalitet dorade semenskog materijala,
- grupu faktora koju sacinjavaju klimatski i vremenski uslovi koji uticu na stanje zemljišta u kome ce se odvijati proces klijanja i nicanja,
- agrotehnicki zahvati, vezani za, predsetvenu pripremu, setvu, ishranu i negu takode predstavljaju grupu faktora koji uticu na stanje zemljišta u pogledu obezbedenosti uslova isejanom semenu za kvalitetno klijanje i nicanje.

Zbog velikog broja i razlicitog stepena uticaja pojedinih faktora procenat izniklih biljaka - takozvano ''poljsko nicanje'' krece se u vrlo širokim granicama (50-80 %). Broj izniklih biljaka u odredenom vremenskom periodu - takozvana ''energija klijanja'' takode se može kretati, zavisno od stepena uticaja navedenih faktora, u širokim granicama odnosno od desetak dana do mesec dana i više.

Kvalitet semenskog materijala kod nas ne zaostaje mnogo za evropskim. Zadnjih godina se sem semena domacih proizvodaca i doradivaca nudi i seme poznatih evropskih semenskih kuca. Seme se u prodaji pojavljuje uglavnom kao pilirano i kao tehnicki doradeno a poznate su i varijante dorade ''minipila'' i ''inkrustirano seme''. Doradom se seme razvrstava u više frakcija krupnoce a najcešca frakcija krupnoce piliranog semena je 3,5 - 4,5 mm. Pila, odnosno, omotac daje semenu, pravilan - loptast oblik koji je vrlo pogodan za kvalitetno pojedinacno isejavanje i sa mehanickim sejalicama. Pored toga pila može biti i nosac zaštitnih sredstava za klicu i ponik. Takav oblik dorade se zadnjih godina sve više nudi na tržištu. Pilirano seme samo u ekstremno sušnim uslovima za nicanje (primer 2003. godina) daje nešto lošije ukupne rezultate u odnosu na tehnicki doradeno seme pa se sve više primenjuje u praksi.

Pošto se na klimatske uslove ne može uticati to se svi agrotehnicki zahvati u predsetvenoj pripremi i setvi moraju izvoditi tako da se stvore pogodni zemljišni uslovi za uspešno klijanje i nicanje biljaka šecerne repe. Sa odgovarajucom mehanizacijom i u odgovarajuce vreme treba semenu šecerne repe stvoriti u zemljištu optimalne uslove za brzo klijanje i nicanje. Na slici br. 2 šematski su prikazani idealni uslovi za nicanje repe kojim treba težiti u operacijama predsetvene pripreme i setve. Semenu treba stvoriti takve zemljišne uslove da ono bude isejano na podlogu koja mu omogucuje dobar pristup vlagi (''tvrda posteljica'') i da istovremeno ima i dobar kontakt sa toplim vazduhom što mu obezbeduje mrvicasta struktura zemljišta (''mek pokrivac'').

Pripremiti zemljište za setvu, tako da njegova struktura bude približna idealnoj, nije lako, pogotovu sa postojecom mehanizacijom. Kod nas nove izvedbe oruda za predsetvenu pripremu zemljišta se sporo ukljucuju u primenu, pre svega zbog visoke nabavne cene. Setva repe kod nas se obavlja najcešce sa pneumatskim sejalicama koje mogu uspešno sejati i pilirane i nepilirane (doradene) forme semena. Kod setve nepiliranih formi semena ostvaruju se lošiji rezultati u kvalitetu pojedinacnog isejavanja. To znaci da na njivi gde je sejano nepilirano seme ima znatno više i duplih i praznih biljnih mesta u odnosu na pilirane. Slika2.Raspon u kvalitetu pojedinacnog isejavanja nepiliranih formi semena sa postojecim pneumatskim sejalicama može da bude širok što zavisi od:

- krupnoce i oblika semena,
- podešenosti setvenog aparata,
- brzine kretanja,
- stanja pripremljenosti za setvu.

Zbog navednih mana mnogi se odlucuju za setvu piliranog semena – pogotovu kod setve na konacne razmake. Ovde treba navesti i neke mane u primeni piliranog semena kao što su: mogucnost krunjenja pilirane mase (loš kvalitet) i isejavanja iste umesto semena, slabije nicanje u ekstremno sušnim zemljišnim uslovima kao i povecana nabavna cena. S obzirom da se uspešnost poljskog klijanja i nicanja kod nas krece u vrlo širokim granicama setva repe se još uvek obavlja i sa malim razmacima (5 do 6 cm ), i sa polurazmacima (8 do 12 cm ) kao i sa konacnim razmacima (17 do 22 cm ). Za konacne razmake setve mogu se opredeliti samo oni koji dobro poznaju problematiku i imaju tehnicke mogucnosti da dovedu zemljište u stanje koje kvalitetnom semenu može da obezbedi poljsko nicanje vece od 75 %. Naravno da prva dva razmaka setve poskupljuju proizvodnju zbog potrebe proredivanja useva ali takav nacin se još uvek mora primenjivati na mnogim površinama kod nas da bi se u vadenju ostvario sklop biljaka od 70 000 do 90 000 po hektaru.

Pripremio: Dr Mihal Meši

BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu