INFORMATOR ZA PREDUZETNIKE

                                     

1.       Analiza trzista

2.       Kakvi su menadzeri potrebni srpskoj privredi?

3.       Zadruge kao trzisni privredni subjekt

4.       Stambena zadruga

5.       Zemljoradnicka zadruga

6.       Prenos udela trecem licu u drustvu sa ogranicenom odgovornoscu

7.       Carinski tranzitni sistem

8.       Kada koristiti konsalting usluge?

9.       Engleski jezik u poslovnoj komunikaciji

10.   Pitanja i odgovori – 1.fizikalna terapija i rehabilitacija 2.otkup mleka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. ANALIZA TRŽIŠTA


Analiza tržišta jedna je od najvažnijih analiza u sklopu poslovnog plana (Business plan) preduzeća ili radnje, odnosno investicionog  projekta.
Rezultati analize tržišta su osnov za ocenu mogućnosti uspeha projekta na tržištu. Ukoliko rezultati analize tržišta ukažu na uspeh projekta, onda treba nastaviti danji rad na pripremi projekta. Ukoliko analiza tržišta pokaže da projekat ne može da uspe, onda je manja šteta odustati od projekta, nego nastaviti u pogrešnom smeru.


Analiza tržišta uvek mora da obuhvati: tržište nabavke, tržište prodaje i sažetak analize tržišta, odnosno  procene ostvarivanja prihoda. U zavisnosti od vrste delatnosti, analiza tržišta će obuhvatiti i druge segmente.

Konkretan sadržaj analize tržišta zavisi od delatnosti preduzeća ili radnje, a obim je uslovljen  spcifičnostima svake delatnosti, kao i  veličinom investicije. Jednostavnije analize tržišta, ili za investicije manjeg obima, investitor će moći da izvrši i sam.  Za veće analize tržišta preporučljivo je angažovati stručnjaka, specijalizovanu agencija ili ovaj Regionalni centar.

 

Angažman stručnjaka predstavlja u početku veći trošak, ali se, za uzvrat, dobija mnogo više. Zapravo, manje su šanse da Vaša investicija bude promašena.

 

Po pravilu, analiza tržišta razmatra se kroz sledeće celine:


-  Procena ponude, odnosno konkurencije

- Tržište prodaje ili pružanja usluga

- Tržište nabavke

-  Marketing


Ukoliko se bez pomoći stručnjaka ipak pristupa analizi tržišta, potrebno je prikupiti niz podataka. Njihov  obim zavisi od vrednosti investicije, ali je,  za većinu investicija neophodno uraditi sledeće:


-analizirati  dosadašnje poslovanje, a naročito cene sopstvenih proizvoda, odnosno usluga;

-analizirati kvalitet vlastitih proizvoda i usluga;

-analizirati kakvoću proizvoda i usluga i cijene konkurencije

-prikupiti podatke o kretanjima o grani kojoj Vaše perduezće ili radnja pripada;

-prikupiti  podatke o konkurenciji;

-prikupiti relevantne podake od Privredne komore Srbije, Privredne komore  Beograda, različitih udruženja

preduzetnika (opštih i specijalizovanih), statističkih publikacija,  Interneta, stručnih časopisa i drugih dostupnih izvora;
-prikupiti podatke o cenama sirovina, materijala i energenata;

-kontaktirati  postojeće i potencijalne kupce, proizvođače i dobavljače;

-sprovesti različite ankete i td.


Ključni preduslov za tržišni uspeh je uočavanje potencijalnog kupca, a zatim prilagođavanje Vašeg proizvoda ili usluge njegovim željama i potrebama. Da biste osvojili tržište, morate imati  jeftiniji proizvod, ili bolji proizvod, ili drugačiji proizvod ili bolju i bržu uslugu. Drugačije rečeno: pravi proizvod, po pravoj ceni, na pravom mestu i koji se promoviše na pravi način! Stoga, Vaša analiza tržišta mora da dokaže da imate upravo takav proizvod ili uslugu.


Većina preduzeća ili radnji proizvodi proizvode ili pružaju usluge koji već postoje. Ako su, pak, proizvodi ili usluge   po nečemu jedinstveni, zadnja riječ tehnike, ili se na neki način razlikuju od konkurencije, potrebno je to što pre i što bolje iskoristiti. Zašto? Zato to će se, pre ili kasnije, pojaviti neki dobar imitator -Vaš konkurent sa istim ili boljom proizvodom!


Do poslovnog uspeha dolazi se zadovoljavanjem potreba i želja tržišta. Podaci pokazuju da, samo u malom broju slučajeva, poslovni uspeh nastaje kao rezultat vrhunskog proizvoda ili visoke tehnologije.


I zato ne zaboravite: Kupac kupuje ono što njemu treba ili što želi, a ne ono što Vi želite da im prodate!

 

 

2. KAKVI SU MENADŽERI POTREBNI SRPSKOJ PRIVREDI ?

 

Sposobni za brzo učenje i prilagođavanje !

 

v      Marketing je više stanje duha, stav u svesti menadžera, nego zbir instrumenata i analitičkih tehnika.

v      Menadžeri koji poznaju marketing, usmereni su u svom poslovanju na tri osnovne stvari:

1.       potrošač,

2.       pogodnosti (benefite) koje su spremni da ponude kupcima svojih roba ili korisnicima svojih usluga,

3.       neophodnost da se kupcima neprestano pokazuje da su važni.

v      Menadžer mora brzo da uči i da razume savremene koncepte marketinga, ali i da ih u praksi primenjuje.

v      Menadžer pre svega treba da se poredi  sa samim sobom – da se zapita kakav je bio pre nekoliko meseci ili godina, šta je u medjuvremenu naučio i koliko je napredovao.

 

Poredeći se sa nekim drugim, ko je u startu imao bolje polazište ili jači potencijal, dobiće iskrivljenu sliku o uspehu ili neuspehu  koji nije zasnovan  na realnosti. Zato se mnogo ne treba porediti sa drugima, već prevashodno sa sopstvenim ostvarenim napretkom!

 

 

3. ZADRUGE KAO TRŽIŠNI PRIVREDNI SUBJEKT

 

Da li znate....

 

·         da se u razvijenim zemljama, zadrugarstvo tretira kao treći privredni sektor, pored javnog i privatnog?

·         da je u svetu poznato preko 100 različitih vrsta zadruga, a kod nas  tek desetak (poljoprivredne, potrošačke, stambene, zadružne štedionice, učeničke ...)?

 

10 dobrih razloga za osnivanje novih, savremenih zadruga:

 

1.       Zadruge su specifična »preduzeća« sa posebnom unutrašnjom organizacijom, koju čine njeni članovi.

 

2.       U uslovima usitnjenog poseda u poljoprivredi, samo putem organizovanja u zadruge, može se preći na savremeniji i efikasniji tržišni način poljoprivredne proizvodnje.

 

3.       Zadruge omogućavaju privredni razvoj i ekonomsku korist, kako  lokalnim zajednicama, tako i društvu kao celini (zadovoljavanje potreba  članstva kroz snabdevanje, preradu i prodaju proizvoda; aktiviranje pojedinih resursa privrednog razvoja i sl.).

4.       Zadruge šire ekonomsku moć zadrugara i doprinose zaustavljanju migracije seoskog stanovništva u gradove.

5.       Zadruge unapredjuju demokratiju (zadrugari su  njeni vlasnici  koji obezbedjuju osnovni kapital, biraju organe zadruge, odlučuju o raspodeli dobiti....).

6.       Zadrugari ostvaruju korist od vlasništva nad zadrugom, pre svega kroz  zadovoljavanje svojih ekonomskih i socijalnih potreba, a zatim i kroz  raspodelu dobiti, ukoliko zadruga uspešno posluje.

7.       Zadruge podstiču konkurenciju i otvaranje tržišta.

8.       Zadruge su sistemi za razvoj.

9.       One olakšavaju da  proizvodi i usluge zadrugara izadju iz lokalnih okvira i uključe se u regionalnu ili nacionalnu mrežu. Na taj način se povećava obim poslovanja, poslovna efikasnost i  povećava dobit.

10.   Organizacija zadruga omogućava zadrugarima da se snabdevaju nekim proizvodima po diskontnim cenama.

 

4. STAMBENA ZADUGA

 

Osnivanje, rad i prestanak rada zadruga, pa i stambene zadruge, regulisano je  Zakonom o zadrugama.

 

Stambenu zadrugu može da osnuje najmanje 30 fizičkih lica.  Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja zadruge kod nadležnog trgovinskog suda, potrebno je da se priloži:

·         ugovor o osnivanju zadruge

·         zadružna pravila

·         zapisnik sa osnivačke Skupštine, na kojoj se donose zadružna pravila većinom glasova osnivača i  biraju organi zadruge

·         dokaz o izvršenoj uplati ili  unošenju udela, odnosno sredstava osnivača, u skladu sa napred navedenim aktima

·         odluka o imenovanju direktora zadruge

·         overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje

·         overene fotokopije ličnih karata i potvrde o prebivalištu za osnivače, ne starije od 30 dana

·         dokazi o uplaćenim sudskim taksama, odnosno troškovima oglasa

 

Prijava za upis u sudski registar podnosi se nadležnom trgovinskom sudu u roku od 30 dana od dana održavanja osnivačke skupštine.

 

Zadruga se smatra osnovanom i stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.

Zakonom je tačno propisano šta svaki od navedenih akata treba da sadrži i taj posao mora da uradi stručnjak.

Stručnjaci Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva “Beograd” d.o.o. pružaju i tu vrstu usluga.

Pise,

 

5. ZEMLJORADNIČKA  ZADUGA

 

Osnivanje, rad i prestanak rada zadruga, regulisano je  Zakonom o zadrugama.

 

Zemljoradničku zadrugu može da osnuje najmanje 10 zemljoradnika i drugih fizičkih lica koji imaju u svojini ili po drugom osnovu koriste zemljište, objekte ili sredstva za rad u poljoprivredi.

 

Zemljoradnička zaduga ima profitni karakter i  može biti opšta  ili specijalizovana  (žitarska, voćarska, vinogradarska, reparska, stočarska, pčelarska, domaća radinost, ..).

 

Proizvodnja se organizuje na gazdinstvima zadrugara.  Delatnost zadruge je obično: proizvodnja, prerada prodaja poljorivredno-prehrambenih i drugih proizvoda zadruge i zadrugara, snabdevanje zadrugara reprodukcionim materijalom, energentima, sredstvima za proizvodnju, delovima za poljoprivrednu mehanizaciju i dr., kao i promet roba zadrugara.

 

Zadruge se mogu osnovati sa udelima ili bez udela, u skladu sa ugovorom o osnivanju i zadružnim pravilima.

 

Pre osnivanja zemljoradničke zadruge, osnivači treba da se dogovore o svim ključnim pitanjima od značaja za osnivanje i rad zadruge: firma i sedište zadruge;

lice koje će obavljti poslove  poslovodnog organa; delatnosti; iznos sredstava potrebnih za osnivanje zadruge i način njihovog obezbedjenja, iznos i oblik udela pojedinog člana (ako ima udele), ili iznos sredstava pojedinog člana koje je uneo u zadrugu (ako nema udela); odgovornost zadrugara za obaveze zadruge; način i rokovi uplate udela i td.

 

Uz prijavu za upis u sudski registar osnivanja zadruge kod nadležnog trgovinskog suda, potrebno je da se priloži:

·         ugovor o osnivanju zadruge

·         zadružna pravila

·         dokaz o osnovu korišćenja posl. prostora

·         zapisnik sa osnivačke Skupštine, na kojoj se donose zadružna pravila većinom glasova osnivača i  biraju organi zadruge

·         dokaz o izvršenoj uplati ili  unošenju udela, odnosno sredstava osnivača, u skladu sa napred navedenim aktima

·         odluka o imenovanju direktora zadruge

·         overena kopija lk direktora i drugog lica ovlašćenog za zstupanje zadruge

·         overen potpis lica ovlašćenog za zastupanje

·         overene fotokopije ličnih karata i potvrde o prebivalištu za osnivače, ne starije od 30 dana

·         dokazi o uplaćenim sudskim taksama, odnosno troškovima oglasa

 

Prijava za upis u sudski registar podnosi se nadležnom trgovinskom sudu u roku od 30 dana od dana održavanja osnivačke skupštine. Zadruga se smatra osnovanom i stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.

 

Kada zemljoradnička zadruga počne da radi, status zadrugara stiče se potpisivanjem zahteva i pristupne izjave. Zadrugar koji naknadno pristupi, mora u zadrugu da unese udeo koji može uplatiti odmah ili u nekom roku, odnosno da  se obaveže da će uplatiti  članarinu. Dokaz o uplati se prilaže se uz pristupnu izjavu. Odluku o prihvatanju pristupanja novog zadrugara donosi nadležni organ zadruge.

 

Zadruga ima svoje organe: skupština, upravni odbor od najmanje pet članova, pri čemu zadruga sa manje od 20 zadrugara ne mora da obrazuje upravn odbor, nadzorni odbor od najmanje tri člana i direktor koga bira/razrešava skupština zadruge.

 

Stručne poslove u zadruzi mogu organizovati sami zadrugari ili stručna služba ili pravna/fizička lica sa strane. To znači da se u zadrugu mogu  zaposliti i lica koja nisu zadrugari, što zavisi od potreba.

 

Imovina zadruge može bti  pokretna i nepokretna, zatim  stvari, novac, hartije od vrednosti, kao i druga imovinska prava. Zadružna svojina se obrazuje iz: jednakih novčanih udela zadrugara koji su preneseni u svojinu zadruge ili članarine zadrugara (sredstva koja zadrugari  obezbedjuju za osnivanje i poslovanje zadruge su njihovi udeli); sredstava ostvarenih radom i poslovanjem, kao i sredstava koja je zadruga stekla na drugi način.

 

U obavljanju delatnosti, zadruga koristi: zadružnu svojinu, sredstva u svojini zadrugara i  sredstva drugih domaćih  i stranih pravnih i fizičkih lica.

 

Odgovornost zadrugara  zavisi od toga da li je zadrugar uložio pravo svojine na neku stvar ili pravo na upotrebu stvari, odnosno potraživanje. Udeli se ne mogu vraćati, zalagati i sl. Po prestanku statusa zadrugara, udeli se valorizuju i vraćaju zadrugarima  Članarina zadruge koja se osniva i posluje bez udela. Po prestanku statusa zadrugara, čalnarina se ne vraća.

 

Zadruga je pravno  lice koje u pravnom prometu može da  istupa na sledeće načine: u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun zadrugara, kao i u ime i za račun zadrugara.

 

Odgovornost može biti dvojaka:

·         potpuna (odgovara za svoje obaveze  imovinom zadruge)

·         solidarna (za obaveze koje se ne mogu izmiriti iz imovine zadruge, zadrugari solidarno odgovaraju, najmanje iznosom svog udela ili većim.

 

Zadrugar odgovara najmanje jednu godinu po prestanku članstva u zadruzi za obaveze zadruge, nastale za vreme dok je bio zadrugar.

 

Dobit se rasporedjuje u rezervni fond i zadrugarima. Gubitak  se pokriva na teret obaveznog rezervnog fonda, a ako nije moguće, pokriva se iz drugih fondova, iz sredstava za druge namene. Ako gubitak ne može ni tako da se pokrije, onda se  pokriva na teret udela zadrugara.

 

Zadruga obavlja delatnost prvenstveno sa zadrugarima, ali može i sa nezadrugarima i za nezadrugare, u obimu koji ne dovodi u pitanje ostvarivanje ciljeva zbog kojih je zadruga osnovana.

 

6. PRENOS UDELA TREĆEM LICU U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 

Prema Zakonu o preduzećima, udeo člana društva s ograničenom odgovornošću može se preneti trećem licu, uz poštovanje prava preče kupovine ostalih članova, odnosno samog društva, u skladu sa statutom društva.

 

Član koji prenosi svoj udeo trećem licu, dužan je da pismenim putem ponudi prodaju svog  udela ostalim članovima društva s ograničenom odgovornošću, odnosno samom društvu. Pri tome je u obavezi da im ostavi rok od 30 dana za prihvatanje ponude. Ukoliko u ostavljenom roku oni ne izraze volju da kupe ponudjeni udeo, tek onda se udeo može preneti trećem licu. Medjutim, trećem licu se udeo ne može preneti pod uslovima povoljnijim od onih koji su prethodno ponudjeni ostalim  članovima društva.

 

Kao što se može zaključiti, prenos udela na treća lica u društvu s ograničenom odgovornošću uslovljen je pravom preče kupovine drugih članova društva, odnosno samog društva. Pri tome, veličina njihovih udela, mesto borovka (u zemlji ili inostranstvu), njihova mogućnost da udeo otkupe, postojanje ili odsustvo namere korišćenja prava preče kupovine, nisu od uticaja  za  poštovanje ove obaveze. U protivnom, može se tražiti poništaj prodaje udela.

 

 

7. CARINSKI TRANZITNI SISTEM

 

Carinski tranzitni sistem je od veoma velikog značaja za međunarodni transport i trgovinu i komercijalno poslovanje u celini. To je pogodnost koja omogućava da se roba kreće u okvirima nekog područja bez višestrukog ponavljanja carinskog postupka i višestrukog plaćanja carinskih i drugih dažbina. 

 

Posebnu važnost ovaj sistem ima na području Evrope, zbog ukidanja carina i drugih dažbina u trgovini između zemalja EU i što je za nas značajno, u trgovinskoj razmeni zemalja EU sa drugim zemljama, konkretno sa zemljama SECI regiona (zemlje Jugoistočne Evrope i Balkana), kojima i mi pripadamo. Za zemlje ovog regiona, pristup zajedničkom tranzitnom sistemu ima ključnu ulogu u strategiji njihovog pristupa EU.

 

Tranzitni carinski sistem ima propisanu proceduru sprovođenja i razduženja dokumenata.

 

Jedan od najefikasnijih i nama najpoznatiji tranzitni sistem je TIR sistem.

 

Sistem funkcioniše tako što se roba prevozi plombiranim vozilima i kontejnerima, koji svake dve godine podležu proveri po strogo propisanom režimu; robu prati TIR karnet, kao potvrda o sprovedenim kontrolnim merama u polaznoj carinarnici, a zaštitu tranzitnih zemalja u pogledu carina i dažbina u toku puta, garantuje međunarodni garantni lanac. TIR sistem, praktično, predstavlja prevoz pokriven međunarodno važećom garancijom. Ovlašćeni izdavaoci TIR karneta i nacionalni garanti, obično, su privredne komore zamalja članica.

 

Pored osnovnog TIR karneta, postoje još dva tipa: Multimodalni TIR karnet – kod kombinovanog transporta i Duvan / alkohol TIR karnet.

 

Za tranzit unutar Evropske unije, koristi se dokument »EU tranzitna deklaracija« ili T dokument, koji ima varijante T1- za robu van EU (spoljnji tranzitni postupak) i T2 –za robu poreklom iz EU (unutrašnji tranzitni postupak).

 

U svakom slučaju, tranzitni carinski sistem omogućava slobodnije kretanje robe, olakšava i ubrzava carinske formalnosti, izvoz i uvoz i ukidanjem višestrukih carina i dažbina, snižava troškove prevoza.

 

 

8.  KADA KORISTITI KONSALTING USLUGE?

 

U prethodnom broju informatora RC INFO pisali smo Vam o problemima prilikom kreiranja web sajta i promotivne kampanje na internetu. U jednom delu smo Vam napomenuli da je u odredjenim slucajevima potrebno angazovati specijalizovanu firmu koja ce Vam pomoci u aktivnostima kreiranja i osmisljavanja sajta i internet kampanje kroz davanje konsalting usluga.

 

Ovde želimo da skrenemo pažnju na najčešće situacije koje se javljaju u praksi, a u kojima je gotovo neophodno koristiti konsalting usluge:

 

1. Kada se pojavi potreba za aktivnostima iz oblasti u kojima niste dovoljno stručni. U ovom slučaju je poželjno angažovati davaoce konsalting usluga, naročito ako se uzme u obzir to da se eventualne greške, koje možete napraviti usled nedovoljne stručnosti, mogu pokazati kao kobne u kasnijem periodu.

 

2. U slučaju kada je vlasnik opterećen brojnim aktivnostima, te nije u stanju da posveti dovoljno pažnje svakoj od njih i obavlja ih "u trku".

 

3. Kada je potrebno obaviti jednokratne, ali veoma osetljive aktivnosti, poput dizajna ili prve promotivne kampanje. U ovim slučajevima, aktivnosti koje se sprovode daju svoje rezultate u veoma dugom roku, tako da su relativno jeftine ako se uzimaju od davalaca konsalting usluga. Tada posebno važi prethodna napomena u vezi sa greškama koje se kasnije mogu pokazati kao fatalne.

 

4.       Za dopunske aktivnosti takođe je poželjno koristiti konsalting usluge, jer ćete se na taj način više fokusirati na osnovne aktivnosti, u kojima ste, po pretpostavci, veoma stručni. Takvom kombinacijom dobićete veoma kvalitetno odrađen projekat, koji će u potpunosti obaviti funkciju za koju ga stvarate.

 

Ovo su, dakle, situacije u kojima je preporučljivo koristiti konsalting usluge. Naravno, to je samo jedan deo svih situacija koje su moguće u praksi, ali se one najčešće javljaju.

 

Koristimo ovu priliku da Vam napomenemo da i Regionalni centar “Beograd”, izmedju ostalog, daje odredjene vrste kosalting usluga vezane i za kreiranje vaseg web sajta ili nastupa na internetu.

 

 

9. ENGLESKI JEZIK U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI

 

Regional centre, good morning.

I would like to speak with Mrs. Rasovic, please?

May I have your name?

Miss Markovic speaking.

I’ll put you through.

Thank you.

 

Imate mogucnost da radite sa stranim kompanijama, ali se plasite da ce komunikacija teci sporo zbog nemogucnosti da se pravilno izrazite. Sakupljanje informacija, opisi poslova na engleskom jeziku, licni dosije, primanje poruka.... sve to na jednom mestu!

 

 Na osnovu istrazivanja potreba nasih klijenata dosli smo do saznanja da postoji velika potreba za poznavanjem poslovne komunikacije na engleskom jeziku.

 

Nasa ideja je da se u okviru obuke POSLOVNA KOMUNIKACIJA ZA POSLOVNE SEKRETARE odvoji deo koji ce se baviti konkretno poslovnom komunikacijom na engleskom jeziku. Sledece celine ce biti obuhvacene ovom obukom:

 

§         Predstavljanje sebe, firme i usluga

§         Komunikacija telefonom, pisanje poslovnih pisama i mail-ova

§         Spelovanje brojeva i reci - njihova upotreba u komunikaciji

 

Ukoliko ste zainteresovani obratite se Regionalnom centru za razvoj MSP i preduzetnistva Beograd d.o.o. na sledece brojeve: 186 730; 186 740 ili putem mail-a: office@mspbg.co.yu. Kontakt osoba je Begovic Katarina.

 

Obuka će se  održati u Regionalnom centru za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva «Beograd»,d.o.o,Topličin venac 11/IV). Cena seminara je 1990,00 dinara. Svako ko prijavi više od dva zaposlena, za trećeg polaznika seminara dobija popust od  20%. O terminima obuke bicete naknadno obavesteni. Kontakt osobaL Katarina Begovic, dipl.filolog.

 

10.PITANJA I ODGOVORI

 

PITANJE : OTKUP MLEKA

 

Gospodin Milan M.  bi želeo da se bavi otkupom mleka i mlečnih prozvoda. Interesuje ga pod kojim uslovima može da registruje  navedenu delatnost.

 

ODGOVOR:

 

Najbolje je da kod nadležnog opštinskog organa (Sekretarijat za privredu) registrujete otkupnu stanicu ili otkupno mesto, po istom postupku po kome se osniva i svaka druga radnja i uz ispunjenje propisanih uslova.

 

Prema  Pravilniku o higijensko-tehničkim i sanitarnim  uslovima otkupnih stanica i otkupnih mesta za kupovinu poljoprivrednih proizvoda (»Službeni glasnik RS« br. 26/86), otkupna stanica mora da ima:

 

·         stalan dovod higijenski ispravne vode iz javnog vodovoda, a ako ne postoji javni vodovod, onda se higijenski ispravna voda mora obezebditi na drugi način;

·         higijenski izgradjen toalet za radnike koji rade u otkupnoj stanici i umivaonik sa potrebnim priborom za održavanjehigijene (sapun, papir za brisanje ruku, korpa za otpatke ...)

·         najmanje jednu poslovnu prostoriju za preuzimanje kupljenih proizvoda (ne manji od 10m2 i tavanica ne može biti niža od 2,40m)) koja je po veličini, opremi i uredjenosti pogodna za tu vrstu proizvoda;

·          vagu, spravu za utvrđivanje kvaliteta i sondu za vađenje uzoraka.

 

Takodje, prilikom utvrđivanja uslova za uređenje prostora za izgradnju otkupne stanice, moraju se obezbediti sledeći uslovi:

- da zemljište bude suvo i ocedito i da je na njemu osigurano odvođenje površinskih voda u skladu sa tehničkim i higijenskim uslovima;

- da se fekalne i druge tekuće otpadne materije moraju odvoditi u javnu kanalizaciju, a ako ona ne postoji - da se odvođenje vrši zatvorenim prevoznim sredstvima do uređaja za prečišćavanje, odnosno do zatvorene vodonepropusne septičke jame;

- da se čvrste otpadne materije moraju sakupljati na određenom i uređenom mestu u skladu sa propisima o higijensko-tehničkoj zaštiti i zaštiti čovekove sredine (zatvorene jame i dr.);

- da otkupne stanice i otkupna mesta svojom funkcijom ne ugrožavaju vrednosti čovekove sredine (stanje voda, tla, vazduha i dr.) i ne otežavaju normalno odvijanje saobraćaja.

- Otvoreni prostor otkupne stanice mora biti betoniran ili popločan tvrdim materijalom (kamen, betonske ploče, cigla i dr.) i mora se redovno čistiti.

-Otvoreni prostor otkupnog mesta mora biti popločan tvrdim materijalom ili tvrdo uvaljan i nasut šljunkom ili šljakom i mora se redovno čistiti.

 

Proizvodi se mogu prevoziti samo transportnim sredstvima koja obezbeđuju očuvanje njihovog kvaliteta.

 

Proizvodi se do upotrebe moraju čuvati, odnosno skladištiti na način kojim se obezbeđuje očuvanje njihovog kvaliteta.

 

Uređaji i ambalaža moraju da budu izrađeni tako da se mogu lako čistiti, prati, dezinfikovati i ispravno zatvarati.

 

Od sabirne mlekare ili sabirnog mesta, mleko se može prevoziti isključivo u transportnoj cisterni napravljenoj od nerđajućeg čelika ili alu-legura, u kojoj se ne menjaju svojstva mleka i koja se može čistiti, prati i dezinfikovati.

 

Transportna cisterna mora biti opremljena potrebnim uređajima za pretakanje mleka (creva, pumpe i dr.).

 

Prevoz mleka mora se obavljati u transportnoj cisterni, gde se temperatura mleka neće u toku transporta promeniti za više od 2oC.

 

I još nešto. Morate zaključiti sa nekom mlekarom ugovor o otkupu mleka i mlečnih proizvoda.

 

Takodje, morate podneti zahtev nadležnom Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede radi dobijanja njihove saglasnosti (uz zahtev i dokumnetaciju koju prilažete, plaća se i taksa od 300 dinara).

 

Morate dobiti i rešenja nadležnih inspekcijskih organa (sanitarna, poljoprivredna i  inspekcija zaštite životne sredine), pre početka obavljanja navedene delatnosti.

 

Postoji mogućnost i da osnujete preduzeće, koje će, izmedju ostalog biti registrovano i za obavljanje navedene delatnosti. Možete se  opredeliti izmedji ortačkog ili komanditnog društva, d.o.o. ili a.d., opet uz ispunjenje svih drugih uslova, o kojima je napred bilo reči.

 

Kao što vidite, s obzirom da je u pitanju prehrambeni proizvod, uslovi  koje treba ispuniti su vrlo rigorozni.

 

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili stručna pomoć za registraciju otkupne stanice ili  preduzeća, možete nam se obratiti.