Prva internet berza posvecena poljoprivredi. - ADVERTS FROM SERBIA AGRICULTURE WORLD KUCNI LJUBIMCI - Oglasi, adresar, tekstovi, zanimljivosti ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [ Po rubrikama ] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Email:
 *
Lozinka:
 * 
Zapamtite prijavu na ovom računaru !
  Registrujte se i unesite vaše oglase.   Registracija
  I ako ste registrovani korisnik sajta da bi ste uneli vase oglase morate da se prijavite.   Prijava
  Pogledajte unete oglase.   Oglasi
  Pogledajte oglase sortirane po rubrikama.   Oglasi po rubrikama
  Pogledajte firme i delatnosti u adresaru.   Adresar
  Unesite neogranicen broj oglasa.   Unos oglasa
  Prijavite vasu delatnost, preduzece u adresar   Unos u adresar
SAVETI VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN
  Saveti veterinarskog zavoda ZEMUN NOVO    Vidi savete
Pregled autorskih tekstova iz raznih oblasti poljoprivrede.
  Pogledajte tekstove raznih autora.  Autorske strane
STATISTIKA OGLASA
  Trenutni broj registrovanih korisnika sajta  Broj korisnika:23014
  Koliko ima oglasa u nasoj bazi  Broj oglasa:21104
  Koliko ima unetih firmi u adresaru  U adresaru:759
  Koliko je trenutno posetilaca na sajtu.  Na sajtu:320
......
AUTORSKI TEKSTOVI

Pozivam sve posetioce sajta koji imaju tekstove koje bi želeli da podele sa ostalim posetiocima da nas kontaktiraju preko strane KONTAKT. Svi tesktovi koje nam pošaljete u WORD ili PDF formatu biće objavljeni u roku od nekoliko dana.

AUTOR TEKSTA: Veterinarski zavod Zemun a.d.
 •  [svi tekstovi]

PROIZVODNI PROGRAM ZA GOVEDARSTVO

Značaj i opšte osobine stočne hrane

Hrana je najdirektnija veza životinje sa spoljašnjom sredinom. Stočna hrana predstavlja materiju koja se sastoji od proteina, vitamina i energije, koje su neophodne za obezbedjivanje životnih funkcija i porasta životinje. Ovaj tekst ima za cilj da podseti našeg kupca na principe ishrane domaćih životinja.

Stočna hrana

Pod stočnom hranom se podrazumeva sve ono što je uneto u organizam, pre i posle resorpcije iz sistema za varenje i što može da izvrši jednu od sledećih funkcija u organizmu:
1.Obezbedjenje energije
2.Obezbedjenje materijala za izgradnju tkiva
3.Podrška odvijanju funkcija i tkiva
4.Neškodljivost zdravlju i neometanje iskorisćenja drugih materija hrane
5.Podrška rentabilitetu stočarske proizvodnje

U slobodnom načinu držanja životinja se može obezbediti preko paše, iz mleka (mladunčad) ili celim telom druge životinje (mesojedi). Pojedinačna hraniva se danas retko upotrebljavaju u ishrani domaćih životinja zbog toga što se u pojedinačnim hranivima ne nalaze sve potrebne hranljive materije. Hraniva se u krmnim smešama mogu zamenjivati na osnovu izodinamičnosti njenih sastojaka.

Industrijski proizvedene smeše stočne hrane se dele na:

-kompletne ili potpune
-dopunske ili superkoncentrate
-premikse ili mineralno-vitaminske predsmeše

Ocena kvaliteta stočne hrane

Najznačajniji pokazatelj kvaliteta je sadržaj hranljivih materija u hranivu u odnosu na potrebe životinja.
Pri oceni kvaliteta hrane za životinje uzima se u obzir hemijski sastav, fizičke osobine, uticaj na apetit, na konzumaciju (ukusnost), kao i uticaj ishrane – hrane na fiziološke procese, zdravstvena, hemijska, mikrobiološka, toksikološka ispravnost, kao i uticaj hrane na kvalitet stočnih proizvoda.

ISHRANA PREŽIVARA

Ishrana krava

Proizvodni program Veterinarskog Zavoda Zemun za ishranu krava bazira se na fiziološkoj osobenosti svih faza laktacije i faze zasušenosti. U okviru ove koncepcije proizvode se smeše za ishranu krava sa manje od 6500 litara na 305 dana laktacije i to za avansnu ishranu sa K-20 %, K-18%, K-16% i K-14% proteina, te za ishranu krava sa oko 6000/305 dana sa potpunim smešama K-18%, K-16% i K-14%. Uz ove potpune smeše se proizvodi namenska dopunska smeša za ishranu muznih krava koju smo nazvali ’super zeleni’, a koja je namenjena za spravljanje koncentrovanog obroka uz korišćenje žitarica prema uputstvu i u cilju postizanja proizvodnog cilja.

Potpune smeše i peletirana hrana:
K-20
K-18
K-16
K-14

 K-20
 K-18
K-16
K-14

Ishrana mlečnih krava u proizvodnom ciklusu (faze laktacije i bremenitost):

I Rana laktacija – period avansne ishrane (05-75 dana, P P – posle teljenja)
II Sredina laktacije ( manje od 2,5 do 8 meseci PP ili oko 6 meseci)
III Kraj laktacije (početak zasušenja)
IV Zasušenje (2 meseca pred teljenje)

(Sve faze treba da traju ukupno 12 meseci)
Rana laktacija – početak laktacije, period avansne ishrane

Cilj ishrane je dostizanje maksimalne produkcije mleka (pik laktacije) od koje zavisi ukupna godišnja produkcija krave. Maksimum laktacije se, kod dobrih krava uz adekvatnu ishranu, postiže za 2 meseca ili u periodu od 8 do 11 nedelja laktacije.
Zdrave a dobre krave, već posle 5 dana po teljenju treba da konzumiraju adekvatnu količinu hrane u odnosu na količinu namuženog mleka.
Povećanje konzumacije koncentrata treba da obezbedi „očekivanu sutrašnju količinu mleka“ od 3kg do 5kg čime se krava „avansira“ na veću produkciju mleka.

Sredina laktacije – posle špica laktacije količina mleka se smanjuje.

U ovom periodu laktacije ishrana najdirektnije utiče na visinu i ostale kvalitete ukupne laktacije. U ovoj fazi se ishranom mora obezbediti adekvatan odnos energije i proteina obroka. U ovoj fazi se koriste koncentrati sa 16% i 18% proteina za visokomlečne krave.

Kraj laktacije – obuhvata period od oko 2 meseca i treba da pada u 7. mesecu steonosti.

` Efikasnost iskorišćenja HM obroka se znatno povećava a mlečnost smanjuje. Ovo pogoduje poboljšavanju kondicije krava uz pravilan rast ploda. Racionalnije korigovati kondiciju krave u ovoj fazi laktacije, nego u fazi zasušenja, jer se izbegava pojava „debelih“ krava. SDK – „sindrom debelih krava“ uslovljava sklonost grla da nagomilavaju loj u trbušnoj duplji, jetri, bubrezima kada se javlja njihova insuficijencija, pad imunosti – ketoza i sl.
Zasušenje je najbolje uzvršiti u što kraćem periodu (naglo), uz prethodno smanjenje hrane, ukrštanje muže a potom (5-7 dana) potpuno prekinuti mužu. U ovom periodu se definitivno koriguje kondicija krava, obnavlja tkivo vimena, naglo raste plod, te zato ovaj period treba da traje minimalno 8 nedelja pred partus.
Povećane potrebe za razvojem ploda se zadovoljavaju korekcijom UO koncentratima.

ISHRANA TELADI

Za nepreživarsku fazu ishrane može se krenuti sa T-1 sa 20% proteina i energijom od 0,96 HJ, a koja je usklađena sa pravilnikom. Smešom za ishranu teladi od 50-100 kg i to od 30 dana života uz privikavanje iste na koncentrovani deo obroka a sa oko 30-35 dana teladima davati „sitno seno“ iz istog razloga postupnog naseljavanja adekvatne mikroflore fazi odgoja.

Vezeviti od 1%:
Vezevit-T
Vezevit –T1

vezevit-T
vezevit-T1

Programi za ishranu junadi u priplodu i tovu

Tov junadi

Principski postoje tri načina tova junadi i niz kombinacija ovih formi. Intenzivni tov junadi nije opravdan u brdsko planinskim predelima iz ekonomskih razloga, jer on podrazumeva tov isključivo koncentrovanom ishranom bez učešća kabastih hraniva.
Tov junadi do većih težina 450-700 kg je sam po sebi ekstenzivniji, jer se kod težina većih od 400kg dominantno povećavaju uzdržne potrebe grla, pa se koriste u većoj meri kabasta hraniva u odnosu na koncentrovana. Ovaj tov bi isto morao biti u aridnijim terenima, jer bi dominantna ishrana mogla biti paša, senaže i seno. Kod ove vrste tova upotreba koncentrata se svodi na dodatak kabastim hranivima. Ovaj tov se može kombinovati i pašom. Intenzitet porasta i prirasta je samim tim nešto sporiji. Definitvno je da se tov mora započeti upotrebom adekvatnih koncentrata i u dovoljnoj količini kako bi se dobio kvalitetan tovni materijal.

TJ – 1
bi se koristio preko ovih težina do kraja tova ili do fazi sinhronizovanog prirasta sa namenom utovljene junadi, ali ne preko 450kg za muške i 400kg za ženske jedinke.
(Ženski tov zaostaje u odnosu na muške za 17-23%, odnosno 12-20% u zavisnosti od rase).

TJ – 2
sa 12% proteina i sa 0,99 HJ bi se koristio namenski do postizanja željen TM i zahtevanog kvaliteta (npr. za delikatesnu preradu).

Pri odluci o načinu ishrane treba uvažiti da su osnovne karakteristike tova koncentratnom ishranom u svakoj fazi:
-intenzivna ishrana
-pravilan odnos proteina i energije tj.metaboličke gustine koncentrata odnosno UO
-fizičke osobine hraniva (oblik – koncentrata)

Proizvodni programi Veterinarskog Zavoda Zemun za ishranu ovaca i koza se baziraju na fiziološko-nutritivnim zahtevima ishrane ovaca i koza, ishrani priplodne i tovne jagnjadi i jarića.

Ishrana ovaca

Kao i za sve životinjske vrste može biti, ad libidum i obročna (ograničena), odnosno individualna ili grupna. Sa aspekta organizacije ishrane – držanja ovaca, one mogu biti držane grupno ili po kategorijama pa se u ovom smislu ista deli prema specifičnosti metabolizma na ishranu dviski, ishranu ovaca za osemenjavanje, ishranu u prvoj fazi bremenitosti, u završnoj fazi bremenitosti, u fazi jagnjenja, ishranu ovaca u prvih 45 dana po jagnjenju, ishrana u drugoj fazi laktacije ishrana priplodnih ovnova, ishrana ovaca u tovu itd.

Postoje i druge jednostavnije podele obzirom na mala nutritivna odstupanja ovaca u različitim fazama produkcije. Ova podela ishrane se može prihvatiti u mega farmama ovaca kojih kod nas još uvek nema.

Veterinarski Zavod Zemun proizvodi smeše za ishranu ovaca u laktaciji i sjagnjenih ovaca, koje se peletiraju. Za „flešing“ ovaca se izuzetno efikasno pokazala starter smeša za ishranu jaganjadi dok je za ishranu dviski i priplodnih ovnova izvanredne efekte dala smeša J-16, u količini adekvatnoj TM i uzrastu ovaca. Svakako da se u našim smešama za ishranu ovaca posebna pažnja poklanja predsmeši vitamina i minerala te iste sadrže pored S u elementarnom stanju i Cobalt.

Sa aspekta ishrane koza Veterinarski Zavod Zemun pored posebnih smeša za ishranu koza preporučuje smeše i za ishranu koza i jaradi a one su označene kao OK smeše.

Potpune smeše i peletirana hrana: J-16

J-16

Najčešće primenjivane dijete (tehnologije) u tovu jagnjadi u našim uslovima

U našim ratarsko stočarskim regionima se tov jagnjadi uglavnom radi na 4 (nutricionistički posmatrano) tehnologije. Zavisno od rasa ili meleza koriste se za dalji tov jagnjadi TM od 25 kg ili 30kg kod tovnih rasa. Tov se odvija do TM od oko 45kg ili niže.

1.Klasičan tov jagnjadi na paši se uglavnom primenjuje u brdskim predelima i on je vezan za ovce nižih proizvodnih performansi U ostalim regionima jagnjad se tove kombinacijom obroka i to:
2.Koncentrovani deo obroka visoke proteinske vrednosti uz dodatak senaža ili češće silaže, cele kukuruzne biljke
3.Koncentrovani deo obroka sa oko 16% proteina uz dodatak sena
4.Tov isključivo koncentratom
5.Rano zalučivanje jagnjadi i tov animalnim hranivima do 25kg TM.

Proizvodi Veterinarskog Zavoda Zemun za ishranu jagnjadi, ovaca i koza:

VEZEVIT – OK Vitaminsko-mineralni premiks za ovce i koze

VEZEVIT – OK

Ј-18 hrana za jagnjad u porastu i tovu 1 – do 15 kg ТМ
potpuna smeša

Ј-18

О-16 hrana za ovce u laktaciji
potpuna smeša za ovce u laktaciji

О-16

KOSTAN - VIT
Mineralno - vitaminska predsmeša za sve vrste životinja

KOSTAN - VIT

PREMIKS ZA TELAD I JAGNJAD 3%
Vitaminsko-mineralni premiks za telad do 100 kg TM i jagnjad

PREMIKS ZA TELAD I JAGNJAD 3%
BASF - hemijska industrija
HRANA PRODUKT
FUNGI CONTACT – je najveæi   i   najpotpuniji Internacionalni internet katalog /poslovni adresar za biznis sa peèurkama. Katalog trenutno sadži preko 3.000 firmi iz više od 50 država, i njime su obuhvaæeni svi aspekti (uzgajivaèi, otkupljivaèi, preradjivaèi, izvoznici, uvoznici, distributeri, posrednici, experti . .) poslovanja sa peèurkama ( divlje peèurke, gajene peèurke, tartufi, medicinske peèurke, oprema, micelijum, kompost...) .
CerkezNET - razvoj kompjuterskih programa, internet prezentacija, web dizajn ...
[ Registracija ] [ Prijava ] [ OGLASI ] [Po rubrikama] [ VAŠI OGLASI ] [ ADRESAR ] [ VAŠA FIRMA U ADRESARU ] [Pretraga sajta] [ Početna ]
Copyright - CerkezNET - 2004

dijaspora.ch

YU link - besplatna razmena banera
Kliknite ovde za vise informacija
www.yulink.co.yu